ÚVOD

Spoločnosť Wolters Kluwer (ďalej len „my“ alebo „nás“) vás chce informovať o spôsoboch spracúvania vašich osobných údajov. V tomto oznámení o ochrane osobných údajov a používaní súborov cookie vysvetľujeme, aké osobné údaje získavame, používame a poskytujeme.

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa fyzickej osoby, ktorú možno na základe týchto informácií priamo alebo nepriamo identifikovať. Môžu zahŕňať informácie, ako napríklad mená, kontaktné údaje, (online) identifikačné údaje, online identifikátory alebo iné charakteristické znaky, ktoré sú špecifické pre túto fyzickú osobu.

V tomto oznámení o ochrane osobných údajov a používaní súborov cookie vysvetľujeme, aké osobné údaje získavame, používame a poskytujeme. Toto oznámenie sa vzťahuje na všetky osobné údaje, ktoré získava a spracúva spoločnosť Wolters Kluwer N.V. alebo jedna z jej pridružených, prípadne dcérskych spoločností v súvislosti s kariérnymi webovými lokalitami spoločnosti Wolters Kluwer (ďalej spoločne len „kariérna webová lokalita spoločnosti Wolters Kluwer“). Toto oznámenie o ochrane osobných údajov a používaní súborov cookie sa nevzťahuje na fyzické osoby, ktoré sa zamestnajú ako stáli alebo dočasní zamestnanci, pracovníci, prípadne dodávatelia – na osobné informácie týchto fyzických osôb sa namiesto toho podľa potreby vzťahujú oznámenia o ochrane osobných údajov našich zamestnancov.

 • KTO SME

  Spoločnosť Wolters Kluwer je globálna organizácia, ktorá sa skladá z mnohých spoločností pôsobiacich po celom svete. Kontrolu ochrany všetkých osobných údajov, ktoré sa poskytnú spoločnosti Wolters Kluwer, prípadne ktoré táto spoločnosť získa, vykonáva spoločnosť Wolters Kluwer N.V., P.O. Box 1030, 2400 BA, Alphen aan den Rijn, Holandsko, alebo jedna z jej pridružených či dcérskych spoločností.

  Sme odhodlaní chrániť osobné údaje našich zákazníkov, používateľov, zamestnancov a iných zainteresovaných strán a zároveň pomáhame našim zákazníkom, zamestnancom, investorom a spoločnosti dosahovať významný vplyv a robiť správne rozhodnutia.

  Ak sa chcete na nás obrátiť v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa vašich osobných údajov, pozrite si časť „AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ“ uvedenú ďalej.

 • AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE ZÍSKAVAME

  V súvislosti s kariérnou webovou lokalitou spoločnosti Wolters Kluwer a súvisiacimi procesmi prijímania zamestnancov môžeme získavať nasledujúce osobné údaje.

  • Meno a kontaktné údaje, napríklad krstné meno a priezvisko, e-mailová adresa, poštová adresa a telefónne číslo
  • Poverenia konta, napríklad heslo a ďalšie informácie týkajúce sa zabezpečenia na účely overenia a prístupu
  • Informácie týkajúce sa profesijnej činnosti, zamestnania alebo vzdelania, napríklad informácie obsiahnuté vo vašom životopise
  • Všeobecné informácie, napríklad oblasti záujmu
  • Informácie o používaní, napríklad informácie o vašom správaní pri používaní kariérnej webovej lokality spoločnosti Wolters Kluwer
  • Informácie o počítači, zariadení a pripojení, napríklad IP adresa, typ, verzia a poloha prehliadača
 • AKO ZÍSKAVAME OSOBNÉ ÚDAJE

  My a naši externí poskytovatelia služieb môžeme získavať osobné údaje z týchto zdrojov:

  • Priame interakcie, napríklad pri vašej registrácii na kariérnej webovej lokalite spoločnosti Wolters Kluwer alebo interakcii s touto lokalitou
  • Údaje od tretích strán, napríklad informácie o webových lokalitách tretích strán alebo iné informácie, ktoré ste mohli zverejniť, alebo informácie poskytované externými zdrojmi vrátane napríklad subjektov štátnej správy, poskytovateľov previerok, ďalších predajcov údajov a poskytovateľov sociálnych médií. Upozorňujeme, že ak sa pri registrácii na účely personalizovaných pracovných odporúčaní na kariérnej webovej lokalite spoločnosti Wolters Kluwer rozhodnete prepojiť s nami svoje verejné profily v sociálnych médiách, budete s nami zdieľať určité osobné údaje zo svojho účtu v sociálnych médiách, napríklad svoje meno, e-mailovú adresu, zručnosti a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sa rozhodnete sprístupniť na použitie, keď sa pripojíte k svojmu účtu v sociálnych médiách.
  • Technológie automatizovaného sledovania, napríklad automaticky zhromažďované informácie o vašej interakcii s kariérnou webovou lokalitou spoločnosti Wolters Kluwer, ktoré využívajú rôzne technológie ako súbory cookie, webové denníky a pixelové značky a internetové tagy
 • AKO POUŽÍVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

  Osobné údaje získané v súvislosti s našou kariérnou webovou lokalitou Wolters Kluwer sa používajú na účely prijatia do zamestnania alebo na iné účely, na ktoré ste ich poskytli, a môžu sa ďalej použiť iba na zákonné alebo iné legitímne účely. Účely, na ktoré môžeme spracúvať vaše osobné údaje počas procesu prijímania zamestnancov:

  • vhodnosť na prijatie do zamestnania a posudzovanie potenciálneho uchádzača o zamestnanie v spoločnosti Wolters Kluwer;
  • porovnávanie profilov pre naše voľné pracovné miesta;
  • vykonávanie preverovania a pohovorov;
  • ponúkanie pracovnej zmluvy;
  • dodržiavanie zákonov, predpisov a našich zmluvných záväzkov.

  Zákonnosť spracúvania je jednou z hlavných zásad týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov – uplatňujeme tieto oprávnené dôvody spracúvania:

  • spracúvanie je potrebné na plnenie zmluvy alebo na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy – napríklad na prípravu pracovnej zmluvy;
  • spracúvanie je potrebné na účely našich oprávnených záujmov – napríklad na zlepšenie kvality nášho procesu prijímania zamestnancov;
  • spracúvanie je potrebné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na nás vzťahuje, alebo ktorá je inak zákonná podľa platných právnych predpisov o ochrane údajov – napríklad na overenie totožnosti uchádzača o zamestnanie;
  • s vaším vyjadreným súhlasom.
 • ZDIEĽANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Aby sme boli schopní prevádzkovať našu kariérnu webovú lokalitu Wolters Kluwer a vykonávať ďalšie obchodné operácie, určité informácie môžeme zdieľať interne alebo s vybranými tretími stranami. Môže existovať aj určitá zákonná alebo právna povinnosť, ktorá si podľa našej dobrej viery vyžaduje, aby sme vaše osobné údaje poskytli externe. Údaje môžeme zdieľať s týmito stranami:

  • iné pridružené alebo dcérske spoločnosti patriace pod spoločnosť Wolters Kluwer, napr. na poskytovanie podpornej technológie na podporu kariérnej webovej lokality Wolters Kluwer a súvisiacich procesov prijímania zamestnancov;
  • naši poskytovatelia služieb, napr. na správu alebo hosťovanie služieb alebo podpornej technológie pre kariérnu webovú lokalitu Wolters Kluwer a súvisiace procesy prijímania zamestnancov.

  Ak zdieľame osobné údaje interne alebo s tretími stranami v iných krajinách, máme zavedené primerané záruky v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov vrátane prípadných vzorových doložiek EÚ. Na základe požiadaviek stanovených v platných právnych predpisoch sú tretie strany povinné používať na ochranu osobných údajov primerané záruky a majú prístup iba k tým osobným údajom, ktoré sú potrebné na plnenie ich osobitných úloh.

 • AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

  Vaše osobné údaje sa budú spracúvať len v rozsahu potrebnom na splnenie našich povinností a v čase potrebnom na dosiahnutie účelov, na ktoré sa tieto údaje získali, a to v súlade s našimi pravidlami uchovávania údajov a platnými právnymi predpismi o ochrane údajov. Keď už nebudeme vaše osobné údaje potrebovať, prijmeme všetky primerané kroky na ich odstránenie z našich systémov a záznamov, prípadne vykonáme opatrenia na ich riadnu anonymizáciu, aby už nebolo možné vás podľa nich identifikovať.

 • AKO CHRÁNIME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

  Vo všetkých našich podnikoch sme zaviedli interný rámec pravidiel a minimálnych štandardov, aby boli vaše údaje v bezpečí. Okrem toho obmedzujeme prístup našich zamestnancov, obchodných partnerov, poskytovateľov služieb a externých poskytovateľov služieb k osobným údajom na základe opodstatnenej potreby informovanosti. Konkrétnejšie a v súlade s právnymi predpismi prijímame príslušné technické a organizačné opatrenia (pravidlá a postupy, zabezpečenie IT a ďalšie) s cieľom zabezpečiť dôvernosť a integritu vašich osobných údajov a spôsobu, akým sa spracúvajú.

 • AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA

  Vaše práva budeme rešpektovať podľa platných právnych predpisov. Vaše práva v rozsahu ustanovenom vašimi miestnymi a európskymi právnymi predpismi o ochrane údajov zahŕňajú tieto práva:

  • Právo na prístup („prehľad vašich osobných údajov“): právo získať prehľad vašich osobných údajov, ktoré spracúvame.
  • Právo na opravu („oprava vašich osobných údajov“): ak sú vaše osobné údaje nepresné alebo neúplné, máte právo požiadať nás, aby sme ich opravili alebo doplnili.
  • Právo na vymazanie („právo na zabudnutie“): právo požiadať nás, aby sme vaše osobné údaje vymazali v rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi. Za určitých okolností možno nebude možné, aby sme vašej žiadosti vyhoveli, napríklad ak je spracúvanie potrebné na splnenie zákonnej povinnosti alebo plnenie zmluvy.
  • Právo na prenosnosť údajov („prenos vašich osobných údajov“): právo požiadať nás, aby sme vaše osobné údaje preniesli priamo vám. Toto sa vzťahuje na určité osobné údaje, ak sa spracúvajú automatizovanými prostriedkami a s vaším súhlasom, prípadne na základe zmluvy, ktorú máte s nami. Na základe vašej žiadosti a keď je to technicky možné, prenesieme vaše osobné údaje inej strane podľa vášho výberu.
  • Právo na obmedzenie spracúvania: právo požiadať nás, aby sme na určitý alebo neurčitý čas obmedzili alebo zastavili spracúvanie vašich osobných údajov, ktoré máme. Za určitých okolností možno nebude možné, aby sme vašej žiadosti vyhoveli, napríklad ak je spracúvanie potrebné na splnenie zákonnej povinnosti alebo ak môžeme inak preukázať presvedčivé oprávnené dôvody.
  • Právo namietať: právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov. Dôvody namietania by sa mali týkať vašej konkrétnej situácie a mali by sa vzťahovať na spracúvanie založené na podmienke oprávneného záujmu. Potom už nebudeme osobné údaje spracúvať, pokiaľ inak nepreukážeme presvedčivé dôvody. Za určitých okolností máte bezpodmienečné právo namietať; napríklad v súvislosti s činnosťami priameho marketingu.
  • Odvolanie súhlasu: právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov; napríklad po tom, ako ste súhlasili s tým, aby sme vás informovali o našich voľných pracovných miestach, máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas.

  Informácie o uplatnení práv alebo kontaktné informácie potrebné v prípade ďalších otázok o nakladaní s osobnými údajmi nájdete v časti „AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ“ uvedenej ďalej.

  Ak sa domnievate, že nereagujeme, prípadne nesúhlasíte s našimi postupmi ochrany osobných údajov, môžete podať sťažnosť svojmu vnútroštátnemu orgánu na ochranu údajov.

 • POUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIE

  Súbory cookie používame na optimalizáciu webových lokalít a analýzu ich návštevnosti. Ak sme vopred získali váš informovaný súhlas, môžeme príležitostne použiť súbory cookie tretích strán, najmä doplnky pre sociálne médiá, ktoré vám umožnia priamo zdieľať nápady a informácie, ktoré sa nás týkajú, a na vlastné marketingové účely.

  Súbory cookie alebo podobné techniky (súhrnne označované ako „súbory cookie“) sú malé textové súbory alebo pixely, ktoré sa môžu ukladať vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení. Súbory cookie môžu byť potrebné na uľahčenie prehľadávania webových lokalít a zvyšovanie ich používateľského dojmu. Súbory cookie tretích strán môžu zhromažďovať informácie na analýzu osobného správania pri prehliadaní.

  Môžeme používať súbory cookie patriace do jednej zo štyroch kategórií uvedených ďalej. Pruh so súbormi cookie používanými našou webovou lokalitou vám uľahčí spravovanie vašich preferencií nepovinných kategórií súborov cookie. Pruh poskytne aj prehľad všetkých súborov cookie používaných v rámci týchto kategórií.

  • Potrebné súbory cookie – tieto povinné súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie našich webových lokalít.
  • Funkčné súbory cookie – tieto súbory cookie pridávajú našim webovým lokalitám ďalšie funkcie.
  • Výkonnostné súbory cookie – tieto súbory cookie podporujú analytické služby, ktoré nám pomáhajú zlepšovať funkčnosť našich webových lokalít a zvyšovať spokojnosť používateľov.
  • Záujmové súbory cookie – tieto súbory cookie možno použiť na získavanie poznatkov potrebných na vydávanie prispôsobeného obsahu a inzerciu na našich a iných webových lokalitách.

  Ďalšie informácie o súboroch cookie nájdete tu.

 • ODKAZY NA INÉ WEBOVÉ LOKALITY

  Naše webové lokality môžu obsahovať odkazy na iné webové lokality spoločnosti Wolters Kluwer alebo tretích strán, na ktorých môžu byť uverejnené oznámenia o ochrane osobných údajov odlišné od nášho oznámenia. Nie sme zodpovední za získavanie, spracúvanie alebo poskytovanie osobných údajov získaných prostredníctvom iných webových lokalít.

  Nenesieme zodpovednosť ani za akékoľvek informácie alebo obsah obsiahnuté na týchto webových lokalitách. Odkazy na iné webové lokality sa poskytujú výhradne na informačné účely. Vaše používanie akejkoľvek takejto webovej lokality a jej prehliadanie podliehajú vlastným pravidlám tejto webovej lokality. Pozorne si prečítajte oznámenia o ochrane osobných údajov uverejnené na iných webových lokalitách, na ktoré môžete prejsť prostredníctvom našej webovej lokality.

  Spoločnosť Wolters Kluwer vám môže v špecifických prípadoch poskytnúť ďalšie alebo odlišné oznámenia o ochrane osobných údajov o spôsobe získavania a používania vašich osobných údajov na účely konkrétnej služby.

 • ADDITIONAL INFORMATION FOR CALIFORNIA RESIDENTS
  In addition to the information provided in this privacy policy, additional information for California residents can be found here. 
 • AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ

  Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spôsobu, akým spracúvame vaše osobné údaje, alebo ak si chcete uplatniť jedno zo svojich práv, môžete nás kontaktovať.

  Ak sa domnievate, že nereagujeme, prípadne nesúhlasíte s našimi postupmi ochrany osobných údajov, môžete podať sťažnosť svojmu vnútroštátnemu orgánu na ochranu údajov.

  V odpovedi na žiadosť vás môžeme v prípade potreby požiadať o overenie vašej totožnosti a poskytnutie informácií, ktoré nám pomôžu lepšie pochopiť vašu žiadosť. Ak nevyhovieme vašej žiadosti, či už úplne, alebo čiastočne, vysvetlíme vám dôvody.

 • AKTUALIZÁCIE TOHTO OZNÁMENIA

  Toto oznámenie o ochrane osobných údajov a používaní súborov cookie alebo akékoľvek iné konkrétne vyhlásenie o ochrane osobných údajov môžeme príležitostne aktualizovať. Pri vykonávaní zmien tohto oznámenia o ochrane osobných údajov a používaní súborov cookie doplníme do tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov nový dátum. Táto verzia nadobúda účinnosť 1. júna 2020.

  Verzia: 1.0