ÚVOD

Spoločnosť Wolters Kluwer N.V. spolu s rôznymi pridruženými podnikmi (ďalej spoločne len „Wolters Kluwer“, „my“, „nás“ alebo „náš“) vás chce informovať o spôsoboch spracúvania vašich osobných údajov. V tomto oznámení o ochrane osobných údajov a používaní súborov cookie na webovej lokalite Kariéra vysvetľujeme, aké ďalšie osobné údaje získavame, používame a poskytujeme, než údaje uvedené vo všeobecnom oznámení o ochrane osobných údajov a používaní súborov cookie.

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa fyzickej osoby, ktorú možno na základe týchto informácií priamo alebo nepriamo identifikovať. Môžu zahŕňať informácie, ako napríklad mená, kontaktné údaje, (online) identifikačné údaje, online identifikátory alebo iné charakteristické znaky, ktoré sú špecifické pre túto fyzickú osobu.

Toto oznámenie sa vzťahuje na všetky osobné údaje získané a spracované spoločnosťou Wolters Kluwer N.V. alebo jednou z jej pridružených alebo dcérskych spoločností v súvislosti s webovými lokalitami spoločnosti Wolters Kluwer o kariére (ďalej spoločne len „webová lokalita Kariéra v spoločnosti Wolters Kluwer“) – careers.wolterskluwer.com, keď sa ako uchádzač o zamestnanie uchádzate o voľnú pracovnú pozíciu prostredníctvom našej webovej lokality Kariéra v spoločnosti Wolters Kluwer alebo ak budete mať záujem byť zaradení do nášho zoznamu talentov a potenciálnych záujemcov o budúce pracovné príležitosti, na ktoré by vaša kvalifikácia mohla byť vhodná. Toto oznámenie dopĺňa všeobecné oznámenie o ochrane osobných údajov a používaní súborov cookie, ktoré sa uplatňuje pri návšteve našich webových lokalít, riešení a ďalších služieb vrátane podujatí. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov a používaní súborov cookie na webovej lokalite Kariéra v spoločnosti Wolters Kluwer sa nevzťahuje na fyzické osoby, ktoré prijali pracovnú ponuku a sú zamestnaní ako stáli alebo dočasní zamestnanci, pracovníci alebo dodávatelia – osobné údaje takýchto fyzických osôb sa namiesto toho budú riadiť našimi oznámeniami o ochrane osobných údajov zamestnancov.

 • KTO SME

  Spoločnosť Wolters Kluwer je globálna organizácia, ktorá sa skladá z mnohých spoločností pôsobiacich po celom svete. Kontrolu ochrany akýchkoľvek osobných údajov, ktoré sa poskytnú spoločnosti Wolters Kluwer, prípadne ktoré táto spoločnosť získa, vykonáva spoločnosť Wolters Kluwer N.V., P.O. Box 1030, 2400 BA, Alphen aan den Rijn, Holandsko, resp. jej pridružená či dcérska spoločnosť uvedená v konkrétnom popise práce, a za určitých okolností spoločne s jednou z jej pridružených alebo dcérskych spoločností. Súvisiace spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje na základe dohody o spoločnom prevádzkovateľovi medzi spoločnosťou Wolters Kluwer N.V. a jej príslušnými pridruženými alebo dcérskymi spoločnosťami. Spoločnosť Wolters Kluwer N.V. bude podľa tejto dohody kedykoľvek k dispozícii dotknutým osobám, aby im pomohla pri riešení akýchkoľvek problémov alebo otázok týkajúcich sa ich osobných údajov alebo aby im umožnila uplatniť si v tejto súvislosti práva podľa miestnych platných právnych predpisov o ochrane údajov.

  Ak sa na nás chcete obrátiť v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa vašich osobných údajov, prejdite na časť „AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ“ uvedenú ďalej v texte.

 • AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE ZHROMAŽĎUJEME

  V súvislosti s webovou lokalitou Kariéra v spoločnosti Wolters Kluwer a súvisiacimi procesmi prijímania zamestnancov môžeme zhromažďovať tieto osobné údaje:

  • meno a kontaktné údaje, napríklad meno a priezvisko, e-mailová adresa, poštová adresa a telefónne číslo; 
  • informácie poskytnuté pri vytváraní a používaní vášho účtu uchádzača na webovej lokalite Kariéra v spoločnosti Wolters Kluwer, napríklad pri uchádzaní sa o jednu z našich pracovných pozícií:
   • informácie o odbornej praxi, predchádzajúcom zamestnaní alebo vzdelaní, ako napríklad informácie obsiahnuté vo vašej žiadosti alebo životopise;
   • osobné zručnosti vrátane vašich jazykových znalostí;
   • Informácie o používaní, napríklad informácie o vašom správaní pri používaní kariérnej webovej lokality spoločnosti Wolters Kluwer
   • Informácie o počítači, zariadení a pripojení, napríklad IP adresa, typ, verzia a poloha prehliadača
   • osobné zručnosti vrátane vašich jazykových znalostí;
   • oblasti záujmu alebo relevantné webové lokality, ktoré ste poskytli počas podávania žiadosti;
   • štatút oprávnenia vykonávať prácu, pracovné povolenia alebo iné požadované sponzorstvo umožňujúce prácu v príslušnej krajine;
   • informácie o preverovaní pred nástupom do zamestnania, napr. výsledky previerok, overenie kvalifikácií a referencií, originálny preukaz totožnosti a konkrétne osobné informácie z vašich účtov sociálnych médií, ktoré ste nám poskytli; 
   • prihlasovacie údaje do konta, napríklad heslo a ďalšie informácie týkajúce sa zabezpečenia na účely overenia a prístupu;
   • iné osobitné kategórie osobných informácií, ako sú údaje o pohlaví, rase, etnickom pôvode, zdravotnom stave a zdravotnom znevýhodnení a údaje obchodných organizácií, pokiaľ to vyžaduje alebo povoľuje miestna jurisdikcia; 
   • informácie v súvislosti s vaším zaradením do našej komunity talentov a akvizícií v prípade záujmu o kontaktovanie o budúcich pracovných príležitostiach:
    • informácie o odbornej praxi;
    • oblasti záujmu pre budúce pracovné príležitosti; 
   • informácie o podpore pre osoby so zdravotným znevýhodnením, napríklad ak potrebujete pomoc pri vypĺňaní vašej žiadosti alebo ak potrebujete asistenciu pri príprave na pohovor;
   • informácie o používaní, napríklad informácie o vašom správaní pri prezeraní webovej lokality Kariéra v spoločnosti Wolters Kluwer, vrátane akejkoľvek komunikácie cez online chat; 
   • informácie o počítači, zariadení a pripojení, napríklad IP adresa, typ, verzia a poloha prehliadača.
 • AKO ZÍSKAVAME OSOBNÉ ÚDAJE

  My a naši externí poskytovatelia služieb môžeme získavať osobné údaje z týchto zdrojov:

  • priame interakcie, napríklad na základe spôsobu používania webovej lokality Kariéra v spoločnosti Wolters Kluwer alebo keď s nami komunikujete o potenciálnom zamestnaní, vrátane používania funkcií online chatu;
  • váš účet uchádzača na webovej lokalite Kariéra v spoločnosti Wolters Kluwer, napríklad pri vytváraní alebo používaní účtu, pri uchádzaní sa o niektorú z našich pracovných pozícií alebo v prípade vášho zaradenia do komunity talentov a potenciálnych záujemcov o budúce pracovné príležitosti;
  • „Podpora pre osoby so zdravotným znevýhodnením“, napríklad, keď požiadate o pomoc pri vypĺňaní vašej žiadosti alebo ak potrebujete asistenciu pri príprave na pohovor;
  • údaje od tretích strán, napríklad informácie o webových lokalitách tretích strán alebo iné informácie, ktoré ste mohli zverejniť, alebo informácie poskytované externými zdrojmi vrátane subjektov štátnej správy, poskytovateľov služieb v oblasti preverovania osôb, ďalších predajcov údajov a poskytovateľov sociálnych médií. Upozorňujeme, že ak sa pri prihlasovaní na odber personalizovaných odporúčaní pracovných príležitostí na webovej lokalite Kariéra v spoločnosti Wolters Kluwer rozhodnete prepojiť svoj verejný účet sociálnych médií, budete nám poskytovať určité osobné informácie z vášho účtu, ako napríklad vaše meno, e-mailovú adresu, zručnosti a akékoľvek iné informácie, ktoré sa rozhodnete sprístupniť, keď si prepojíte váš účet sociálnych médií.
  • Technológie automatizovaného sledovania, napríklad automaticky získavané informácie o vašej interakcii s našou webovou lokalitou Kariéra v spoločnosti Wolters Kluwer, ktoré využívajú rôzne technológie ako súbory cookie, webové denníky, pixelové značky a internetové tagy.
 • AKO POUŽÍVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

  Osobné údaje získané v súvislosti s našou webovou lokalitou Kariéra v spoločnosti Wolters Kluwer sa používajú na účely prijímania zamestnancov alebo na účely, na ktoré sa získali, a môžu sa ďalej použiť iba na zákonné alebo iné legitímne účely. Účely, na ktoré môžeme spracúvať vaše osobné údaje:

  • prijímanie a posudzovanie vhodnosti potenciálneho uchádzača o zamestnanie v spoločnosti Wolters Kluwer;
  • priraďovanie profilov k našim (budúcim) voľným pracovným miestam, napríklad po spracovaní vašej žiadosti o voľné pracovnú pozíciu alebo v prípade vášho zaradenia do našej komunity talentov a potenciálnych záujemov, aby sme vás v mohli kontaktovať v súvislosti s budúcimi voľnými pracovnými pozíciami;
  • vykonávanie previerok a pohovorov;
  • navrhovanie pracovnej zmluvy;
  • dodržiavanie právnych predpisov, nariadení a našich zmluvných záväzkov.
  • zlepšovanie našich procesov prijímania zamestnancov a webovej lokality Kariéra v spoločnosti Wolters Kluwer, napríklad pozvánka na účasť na prieskumoch alebo analýza návštevnosti webových lokalít s cieľom optimalizovať naše webové lokality alebo vytvárať personalizované návrhy na podobné pracovné ponuky. 

  Zákonnosť spracúvania je jednou z hlavných zásad týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov – uplatňujeme tieto oprávnené dôvody spracúvania:

  • spracúvanie je potrebné na plnenie zmluvy alebo na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy – napríklad na predloženie pracovnej ponuky;
  • spracúvanie je potrebné na účely našich oprávnených záujmov – napríklad na zlepšenie kvality našich procesov prijímania zamestnancov;
  • spracúvanie je potrebné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na nás vzťahuje alebo ktorá je inak zákonná podľa platných právnych predpisov o ochrane údajov – napríklad na overenie totožnosti uchádzača o zamestnanie;
  • spracúvanie s vaším vyjadreným súhlasom – napríklad, ak máte záujem pridať sa ku komunite talentov a akvizícií, aby sme vás v mohli kontaktovať v súvislosti s budúcimi voľnými pracovnými pozíciami
 • POSKYTOVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Na to, aby sme mohli prevádzkovať našu webovú lokalitu Kariéra v spoločnosti Wolters Kluwer a vykonávať ďalšie obchodné operácie, určité informácie môžeme poskytovať interne alebo  vybraným tretím stranám. Môže existovať aj určitá zákonná alebo právna povinnosť, ktorá si podľa našej dobrej viery vyžaduje, aby sme vaše osobné údaje poskytli externe. Údaje môžeme poskytovať týmto stranám:

  • iné pridružené alebo dcérske spoločnosti patriace pod spoločnosť Wolters Kluwer, napríklad na poskytovanie podpornej technológie na podporu prevádzky webovej lokality Kariéra v spoločnosti Wolters Kluwer a súvisiacich procesov prijímania zamestnancov;
  • naši poskytovatelia služieb, napríklad na spravovanie alebo hosťovanie služieb a/alebo poskytovanie podpornej technológie na podporu prevádzky webovej lokality Kariéra v spoločnosti Wolters Kluwer a súvisiacich procesov prijímania zamestnancov. Medzi našich poskytovateľov služieb patria poskytovatelia služieb, ktorí ukladajú vaše informácie, keď sa uchádzate o naše voľné pracovné pozície, a poskytovatelia služieb, ktorí ukladajú vaše informácie, ak sa chcete pridať k našej komunite talentov a potenciálnych záujemcoví o budúce voľné pracovné pozície.

  Ak využívame osobné údaje interne alebo ich poskytujeme tretím stranám v iných krajinách, máme zavedené primerané záruky v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov vrátane prípadných vzorových doložiek EÚ. Na základe požiadaviek stanovených v platných právnych predpisoch sú tretie strany povinné používať na ochranu osobných údajov primerané záruky a majú prístup iba k tým osobným údajom, ktoré sú potrebné na plnenie ich osobitných úloh.

 • AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

  Vaše osobné údaje sa budú spracúvať len v rozsahu potrebnom na splnenie našich povinností a v čase potrebnom na dosiahnutie účelov, na ktoré sa tieto údaje získali, a to v súlade s našimi pravidlami uchovávania údajov a platnými právnymi predpismi o ochrane údajov. Keď už nebudeme vaše osobné údaje potrebovať, prijmeme všetky primerané kroky na ich odstránenie z našich systémov a záznamov, prípadne vykonáme opatrenia na ich riadnu anonymizáciu, aby už nebolo možné vás podľa nich identifikovať.

 • AKO CHRÁNIME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

  Vo všetkých našich podnikoch sme zaviedli interný rámec pravidiel a minimálnych štandardov, aby boli vaše údaje v bezpečí. Okrem toho obmedzujeme prístup našich zamestnancov, obchodných partnerov, poskytovateľov služieb a externých poskytovateľov služieb k osobným údajom na základe opodstatnenej potreby informovanosti. Konkrétnejšie, a v súlade s právnymi predpismi, prijímame príslušné technické a organizačné opatrenia (pravidlá a postupy, zabezpečenie IT a ďalšie) s cieľom zabezpečiť dôvernosť a integritu vašich osobných údajov a spôsobu, akým sa spracúvajú.

 • AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA

  Ako globálna organizácia pôsobíme v rôznych jurisdikciách s rozličnými záväzkami, ktoré udeľujú jednotlivcom rôzne úrovne ochrany v súvislosti so spracúvaním osobných údajov. Vaše práva budeme rešpektovať podľa platných právnych predpisov. Vaše práva v rozsahu stanovenom vo vašich miestnych a európskych právnych predpisoch o ochrane údajov zahŕňajú tieto práva:

  • Právo na prístup („prehľad vašich osobných údajov“): právo získať prehľad vašich osobných údajov, ktoré spracúvame.
  • Právo na opravu („oprava vašich osobných údajov“): ak sú vaše osobné údaje nepresné alebo neúplné, máte právo požiadať nás, aby sme ich opravili alebo doplnili.
  • Právo na vymazanie („právo na zabudnutie“): právo požiadať nás, aby sme vaše osobné údaje vymazali v rozsahu povolenom v súlade s platnými právnymi predpismi. Za určitých okolností možno nebude možné, aby sme vašej žiadosti vyhoveli, napríklad ak je spracúvanie potrebné na splnenie zákonnej povinnosti alebo plnenie zmluvy.
  • Právo na prenosnosť údajov („prenos vašich osobných údajov“): právo požiadať nás, aby sme vaše osobné údaje preniesli priamo vám. Toto sa vzťahuje na určité osobné údaje, ak sa spracúvajú automatizovanými prostriedkami a s vaším súhlasom, prípadne na základe zmluvy, ktorú máte s nami. Na základe vašej žiadosti a keď je to technicky možné, prenesieme vaše osobné údaje inej strane podľa vášho výberu.
  • Právo na obmedzenie spracúvania: právo požiadať nás, aby sme na určitý alebo neurčitý čas obmedzili alebo zastavili spracúvanie vašich osobných údajov, ktoré máme. Za určitých okolností možno nebude možné, aby sme vašej žiadosti vyhoveli, napríklad ak sú potrebné údaje na stanovenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu, ak je spracúvanie potrebné na splnenie zákonnej povinnosti alebo ak môžeme inak preukázať presvedčivé oprávnené dôvody.
  • Právo namietať: právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov. Dôvody namietania by sa mali týkať vašej konkrétnej situácie a mali by sa vzťahovať na spracúvanie založené na podmienke oprávneného záujmu. Potom už nebudeme osobné údaje spracúvať, pokiaľ inak nepreukážeme presvedčivé dôvody. Za určitých okolností máte bezpodmienečné právo namietať; napríklad v súvislosti s činnosťami priameho marketingu.
  • Odvolanie súhlasu: právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov; napríklad po tom, ako ste súhlasili s tým, aby sme vás informovali o našich pracovných príležitostiach, máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu z vašej strany nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania vašich osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

  Informácie o uplatnení práv alebo kontaktné informácie potrebné v prípade ďalších otázok o nakladaní s vašimi osobnými údajmi nájdete v časti „AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ“ uvedenej ďalej v texte.

  Ak sa domnievate, že nereagujeme, prípadne nesúhlasíte s našimi postupmi ochrany osobných údajov, máte v závislosti od platných právnych predpisoch právo podať sťažnosť svojmu miestnemu orgánu na ochranu údajov.

 • POUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIE

  Súbory cookie používame na optimalizáciu webových lokalít a analýzu ich návštevnosti. Ak sme vopred získali váš informovaný súhlas, môžeme príležitostne použiť súbory cookie tretích strán, najmä doplnky pre sociálne médiá, ktoré vám umožnia priamo zdieľať nápady a informácie, ktoré sa nás týkajú, a na vlastné účely prijímania do zamestnania.

  Súbory cookie alebo podobné techniky (súhrnne označované ako „súbory cookie“) sú malé textové súbory alebo pixely, ktoré sa môžu ukladať vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení. Súbory cookie môžu byť potrebné na uľahčenie prehľadávania webových lokalít a zvyšovanie ich používateľského dojmu. Súbory cookie tretích strán môžu zhromažďovať aj informácie na analýzu osobného správania pri prehliadaní.

  Môžeme používať súbory cookie patriace do jednej zo štyroch kategórií uvedených ďalej. Banner s oznámením o súboroch cookie používanými našou webovou lokalitou vám uľahčí spravovanie vašich preferencií nepovinných kategórií súborov cookie. Banner poskytne aj prehľad všetkých súborov cookie používaných v rámci týchto kategórií.

  • Nevyhnutne potrebné súbory cookie – tieto nevyhnutne potrebné súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie našich webových lokalít.
  • Funkčné súbory cookie – tieto súbory cookie pridávajú našim webovým lokalitám ďalšie funkcie.
  • Výkonnostné súbory cookie – tieto súbory cookie podporujú analytické služby, ktoré nám pomáhajú zlepšovať funkčnosť našich webových lokalít a zvyšovať spokojnosť používateľov.
  • Reklamné súbory cookie – tieto súbory cookie možno použiť na získavanie poznatkov potrebných na vydávanie prispôsobeného obsahu a inzerciu na našich a iných webových lokalitách.

  Ďalšie informácie o súboroch cookie používaných na webovej lokalite Kariéra v spoločnosti Wolters Kluwer nájdete tu. Svoje preferencie súhlasu so súbormi cookie môžete kedykoľvek zmeniť kliknutím na tlačidlo nižšie.

 • ODKAZY NA INÉ WEBOVÉ LOKALITY

  Naše webové lokality môžu obsahovať odkazy na iné webové lokality spoločnosti Wolters Kluwer alebo tretích strán, na ktorých môžu byť uverejnené oznámenia o ochrane osobných údajov a používaní súborov cookie odlišné od nášho oznámenia. Nie sme zodpovední za zhromažďovanie, spracúvanie alebo poskytovanie osobných údajov získaných prostredníctvom iných webových lokalít. 

  Nenesieme zodpovednosť ani za akékoľvek informácie alebo obsah obsiahnuté na týchto webových lokalitách. Odkazy na iné webové lokality sa poskytujú výhradne na informačné účely. Vaše používanie akejkoľvek takejto webovej lokality a jej prehliadanie podliehajú vlastným pravidlám tejto webovej lokality. Pozorne si prečítajte oznámenia o ochrane osobných údajov uverejnené na webovej lokalite Kariéra v spoločnosti Wolters Kluwer. 

  Spoločnosť Wolters Kluwer vám môže v špecifických prípadoch poskytnúť ďalšie alebo odlišné oznámenia o ochrane osobných údajov o spôsobe získavania a používania vašich osobných údajov na účely konkrétnej služby. 

 • DODATOČNÉ INFORMÁCIE PRE OBYVATEĽOV KALIFORNIE
  Obyvatelia Kalifornie môžu okrem informácií uvedených v tomto oznámení o ochrane osobných údajov nájsť dodatočné informácie tu.
 • DODATOČNÉ INFORMÁCIE PRE OBYVATEĽOV QUEBECU A KANADY
  Obyvatelia Quebecu a Kanady môžu okrem informácií uvedených v tomto oznámení o ochrane osobných údajov nájsť dodatočné informácie tu.  
 • AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ

  Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spôsobu, akým spracúvame vaše osobné údaje, alebo ak si chcete uplatniť niektoré zo svojich práv, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy: [email protected]. Ak sa domnievate, že nereagujeme, prípadne nesúhlasíte s našimi postupmi ochrany osobných údajov, máte v závislosti od platných právnych predpisov právo podať sťažnosť svojmu miestnemu orgánu na ochranu údajov. V odpovedi na žiadosť vás môžeme v prípade potreby požiadať o overenie vašej totožnosti a poskytnutie informácií, ktoré nám pomôžu lepšie pochopiť vašu žiadosť. Ak nevyhovieme vašej žiadosti, či už úplne, alebo čiastočne, vysvetlíme vám dôvody.

 • AKTUALIZÁCIE TOHTO OZNÁMENIA

  Toto oznámenie o ochrane osobných údajov a používaní súborov cookie alebo akékoľvek iné konkrétne vyhlásenie o ochrane osobných údajov môžeme príležitostne aktualizovať. Pri vykonávaní zmien tohto oznámenia o ochrane osobných údajov a používaní súborov cookie doplníme do tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov nový dátum. Táto verzia nadobúda účinnosť v novembri 2023.

  Verzia 1.2, 2023