INLEIDING

Wolters Kluwer N.V. en haar verschillende gelieerde ondernemingen (gezamenlijk “Wolters Kluwer", “wij", “ons” of “onze”) willen u informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken. In dit Privacy & Cookiebeleid voor de Carrières-website leggen we uit welke persoonlijke gegevens we verzamelen, gebruiken en vrijgeven, als aanvulling op het algemene Privacy & Cookiebeleid. Als u in Californië, Quebec of Canada woont, kunt u hieronder specifieke informatie vinden die op uw locatie van toepassing is.

Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens over een persoon die direct of indirect op basis van die gegevens kunnen worden geïdentificeerd. Dit kan informatie omvatten zoals namen, contactgegevens, (online) identificatiegegevens, online identificatiemiddelen of andere specifieke kenmerken van die persoon.

Deze kennisgeving is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt door Wolters Kluwer N.V. of een van haar gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen in verband met de carrièrewebsites van Wolters Kluwer (gezamenlijk de “Wolters Kluwer Carrières-website”) - careers.wolterskluwer.com, wanneer u als sollicitant solliciteert naar een vacature via onze Wolters Kluwer Carrières-website of wanneer u geïnteresseerd bent om te worden toegevoegd aan onze talenten- en acquisitiepool voor toekomstige vacatures die mogelijk aansluiten bij uw kwalificaties. Deze kennisgeving is een aanvulling op het algemene Privacy & Cookiebeleid, dat van toepassing is wanneer u onze websites, oplossingen en andere diensten, waaronder evenementen, bezoekt. Dit Privacy & Cookiebeleid voor carrières bij Wolters Kluwer is niet van toepassing op personen wanneer zij eenmaal een aanbod voor een dienstverband hebben aangenomen en in dienst zijn genomen als vaste of tijdelijke werknemers, medewerkers of aannemers - persoonsgegevens van dergelijke personen vallen in plaats daarvan onder onze privacykennisgevingen voor werknemers, zoals van toepassing.

 • WIE ZIJN WIJ?

  Wolters Kluwer is een wereldwijde organisatie die bestaat uit vele bedrijven wereldwijd. Alle persoonlijke informatie die aan Wolters Kluwer wordt verstrekt of door Wolters Kluwer wordt verzameld, wordt beheerd door Wolters Kluwer N.V., Postbus 1030, 2400 BA, Alphen aan den Rijn, Nederland of haar gelieerde onderneming of dochteronderneming vermeld bij een specifieke functieomschrijving, al naar gelang het geval, en onder bepaalde omstandigheden gezamenlijk met een van haar gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen. De bijbehorende verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van een gezamenlijke verwerkingsregeling van Wolters Kluwer N.V. en haar relevante gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen. Binnen deze overeenkomst zal Wolters Kluwer N.V. te allen tijde beschikbaar zijn voor betrokkenen om hun vragen en zorgen te behandelen en/of hen toestaan hun rechten uit te oefenen die van toepassing zijn op hun lokale toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

  Als u contact met ons wilt opnemen in verband met vragen over uw persoonlijke gegevens, inclusief de identiteit van de specifieke gegevensbeheerders die uw persoonlijke gegevens hebben verwerkt in het kader van dit privacybeleid, verwijzen we u naar de rubriek ‘HOE U CONTACT MET ONS KUNT OPNEMEN’ hieronder.

 • WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

  In verband met de Wolters Kluwer Carrièrewebsite en daaraan gerelateerde wervingsprocessen kunnen wij de volgende persoonsgegevens verzamelen.

  • Naam en contactgegevens, zoals voor- en achternaam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer
  • Informatie die u verstrekt bij het aanmaken en gebruiken van uw kandidaatsaccount op de Wolters Kluwer Carrièrewebsite, bijvoorbeeld bij het solliciteren naar een van onze vacatures:
   • Informatie over uw professionele achtergrond, functies of opleiding, zoals informatie in uw sollicitatiebrief of curriculum vitae.
   • Persoonlijke vaardigheden, waaronder uw talenkennis.
   • Interessegebieden of relevante websites die u tijdens de sollicitatieprocedure hebt opgegeven.
   • Status voor wat betreft uw recht om te werken, werkvergunningen of andere vereiste sponsoring om in het betreffende land te werken.
   • Informatie uit het antecedentenonderzoek, zoals resultaten van achtergrondcontroles, verificatie van kwalificaties en referenties, officiële legitimatiebewijzen en bepaalde persoonlijke informatie van uw socialmedia-account die u met ons hebt gedeeld. 
   • Accountgegevens, zoals wachtwoorden en andere beveiligingsinformatie voor verificatie en toegang.
   • Andere speciale categorieën van persoonlijke gegevens, zoals geslacht, ras, etniciteit, gezondheids- en arbeidsongeschiktheidsgegevens en gegevens van beroepsverenigingen, voor zover wettelijk vereist of toegestaan in het plaatselijke rechtsgebied. 
   • Informatie met betrekking tot uw opname in onze talenten- en acquisitiepool als u er belangstelling voor hebt dat er contact met u wordt opgenomen voor toekomstige vacatures:
    • Informatie over werkervaring.
    • Interessegebieden voor toekomstige vacatures. 
   • Informatie over hulp bij beperkingen, bijvoorbeeld om u te helpen bij het uitvoeren van uw sollicitatie of als u een aanpassing nodig hebt voor een sollicitatiegesprek.
   • Gebruiksinformatie, zoals gedragsinformatie over hoe u navigeert binnen onze Wolters Kluwer Carrières-website, waaronder eventuele webchatcommunicatie. 
   • Computer-, apparaat- en verbindingsinformatie, zoals IP-adres, browsertype en -versie en locatie, advertentie-id's, cookie- of tracker-id's en gerelateerde informatie.
   • Alle andere informatie die u deelt via onze Wolters Kluwer Carrières-website of anderszins tijdens het wervings- en selectieproces.
 • HOE VERZAMELEN WIJ PERSOONLIJKE GEGEVENS?

  Wij en onze externe dienstverleners kunnen persoonlijke gegevens verzamelen uit de volgende bronnen:

  • Directe interacties, zoals wanneer u de Carrièrewebsite van Wolters Kluwer gebruikt of met ons communiceert over een mogelijke baan, waaronder via onze webchatfuncties.
  • Uw kandidatenaccount op de Wolters Kluwer Carrièrewebsite, bijvoorbeeld wanneer u het account aanmaakt of gebruikt, wanneer u solliciteert op een van onze vacatures of wanneer u wordt toegevoegd aan de talenten- en acquisitiepool voor toekomstige vacatures.
  • Het ‘Verzoek om aanpassing vanwege een beperking', bijvoorbeeld als u hulp nodig hebt bij het uitvoeren van uw sollicitatie of als u een aanpassing nodig hebt voor een sollicitatiegesprek.
  • Gegevens van derden, zoals informatie op websites van derden of andere informatie die u openbaar beschikbaar hebt gemaakt, of informatie die wordt verstrekt door bronnen van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot overheidsinstanties, dienstverleners die antecedentenonderzoeken uitvoeren, wederverkopers van gegevens en socialmedia-providers. Houd er rekening mee dat als u ervoor kiest om uw openbare socialmedia-profielen te koppelen na aanmelding voor gepersonaliseerde functieaanbevelingen op de Wolters Kluwer Carrièrewebsite, u bepaalde persoonlijke informatie van uw socialmedia-account met ons deelt, zoals uw naam, e-mailadres, vaardigheden en andere informatie die u toegankelijk maakt voor gebruik wanneer u uw socialmedia-account koppelt.
  • Geautomatiseerde traceringstechnologieën, zoals informatie die automatisch wordt verzameld over uw interactie met onze Wolters Kluwer Carrièrewebsite, door gebruik te maken van verschillende technologieën zoals cookies, weblogs en beacons en internettags.
 • HOE GEBRUIKEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

  Persoonlijke gegevens die worden verzameld in verband met onze Wolters Kluwer Carrièrewebsite, worden gebruikt voor werving of andere doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en worden mogelijk verder gebruikt, doch uitsluitend voor wettelijke of andere legitieme doeleinden. Doeleinden waarvoor we mogelijk uw persoonlijke gegevens zullen verwerken:

  • Het werven en beoordelen van de geschiktheid van een potentiële sollicitant voor een baan bij Wolters Kluwer;
  • Matching van profielen voor onze (toekomstige) vacatures, bijvoorbeeld nadat u hebt gesolliciteerd op een vacature of als u wordt toegevoegd aan de talent- en acquisitiepool om benaderd te worden voor toekomstige vacatures;
  • Uitvoeren van antecedentenonderzoek en sollicitatiegesprekken;
  • Een arbeidscontract aanbieden;
  • Voldoen aan wet- en regelgeving en onze contractuele verplichtingen;
  • Het verbeteren van ons wervingsproces en de Wolters Kluwer Carrièrewebsite, zoals u uitnodigen om deel te nemen aan enquêtes of het analyseren van websiteverkeer om onze websites te optimaliseren of om gepersonaliseerde suggesties te genereren voor soortgelijke vacatures. 

  De rechtmatigheid van de verwerking is een van de belangrijkste principes met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Wij passen de volgende wettelijke verwerkingsgronden toe:

  • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract of voor het nemen van maatregelen voorafgaand aan het sluiten van een contract - bijvoorbeeld voor het aanbieden van een positie;
  • de verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, bijvoorbeeld om de kwaliteit van ons wervingsproces te verbeteren;
  • de verwerking is noodzakelijk voor de naleving van een wettelijke verplichting die op ons van toepassing is of die anderszins wettelijk is toegestaan volgens geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming - bijvoorbeeld om de identiteit van een sollicitant te verifiëren;
  • met uw toestemming - bijvoorbeeld als u wilt dat we u toevoegen aan de talenten- en acquisitiepool zodat we in de toekomst contact met u kunnen opnemen voor eventuele vacatures.
 • UW PERSOONLIJKE GEGEVENS DELEN

  Om de Wolters Kluwer Carrières-website te beheren en onze bedrijfsvoering te bevorderen, kunnen wij bepaalde informatie intern of met geselecteerde derden delen. Er kan ook een bepaalde wettelijke verplichting zijn waarvan wij te goeder trouw geloven dat wij uw persoonlijke informatie van buitenaf openbaar moeten maken. Partijen waarmee we gegevens kunnen delen zijn onder andere:

  • andere aan Wolters Kluwer gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen, bijvoorbeeld voor het leveren van ondersteunende technologie ter ondersteuning van de Wolters Kluwer Carrières-website en gerelateerde wervingsprocessen;
  • onze serviceproviders, bijvoorbeeld voor het beheren of hosten van diensten en/of ondersteunende technologie voor de Wolters Kluwer Carrières-website en daarmee samenhangende wervingsprocessen. Voorbeelden van onze serviceproviders zijn de serviceprovider die we gebruiken om uw gegevens op te slaan wanneer u solliciteert op onze vacatures en de serviceprovider die we gebruiken om uw gegevens op te slaan wanneer u wilt worden opgenomen in onze talenten- en acquisitiepool voor toekomstige vacatures.
  • onze zakelijke partners en adverteerders, bijvoorbeeld wanneer u een advertentie van een dergelijke zakelijke partner hebt aangeleverd gekregen of hebt bekeken of met hen hebt gecommuniceerd of anderszins toestemming hebt gegeven voor het delen van uw persoonlijke gegevens met een dergelijke zakelijke partner; 
  • overheidsinstanties, regelgevende instanties en andere derden, in antwoord op een juridisch verzoek, gerechtelijke bevel en/of indien anderszins noodzakelijk om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving.

  Wanneer we persoonlijke informatie intern of met derden in andere landen delen, beschikken we over de nodige waarborgen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van, indien van toepassing, de EU-modelclausules of andere overdrachtswaarborgen die zijn gespecificeerd in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals bindende bedrijfsregels, een wederzijdse overeenkomst of afwijkingen. Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving zijn derden verplicht passende waarborgen te gebruiken om persoonlijke gegevens te beschermen en hebben zij alleen toegang tot de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van hun specifieke taken.

 • HOE LANG BEWAREN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?
  Uw persoonlijke gegevens zullen worden verwerkt voor zover dat nodig is voor de uitvoering van onze verplichtingen, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en voor de tijd die nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor de gegevens worden verzameld, in overeenstemming met ons beleid inzake het bewaren van gegevens en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wanneer wij uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, zullen wij alle redelijke stappen ondernemen om deze uit onze systemen en archieven te verwijderen of stappen ondernemen om ze naar behoren te anonimiseren, zodat u niet langer geïdentificeerd kunt worden.
 • HOE BESCHERMEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?
  We hebben in al onze bedrijven een intern kader van beleidslijnen en minimumnormen ingevoerd om uw gegevens veilig te houden. Daarnaast beperken we de toegang tot persoonlijke gegevens voor onze medewerkers, zakenpartners, dienstverleners en externe dienstverleners tot een ‘need-to-know’ basis. Meer specifiek en in overeenstemming met de wet nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen (beleid en procedures, IT-beveiliging en andere) om de vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens en de manier waarop deze worden verwerkt te waarborgen.
 • WAT ZIJN UW RECHTEN?

  Als wereldwijde organisatie zijn wij actief in verschillende rechtsgebieden die aan personen verschillende niveaus van bescherming bieden met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens. Wij zullen uw rechten onder de toepasselijke wetgeving respecteren. Voor zover uw lokale toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming indien van toepassing, voorziet, omvatten uw rechten onder meer het volgende:

  • Recht van toegang (‘een overzicht van uw persoonlijke gegevens’): het recht om een overzicht te krijgen van uw persoonlijke gegevens die wij verwerken.
  • Recht op correctie (‘corrigeer uw persoonlijke gegevens’): als uw persoonlijke gegevens onjuist of onvolledig zijn, het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te corrigeren of aan te vullen.
  • Recht om te wissen (‘recht om te worden vergeten’): het recht om te verzoeken dat wij uw persoonlijke gegevens verwijderen voor zover dit is toegestaan door de toepasselijke wetgeving. In bepaalde omstandigheden is het voor ons niet mogelijk om uw verzoek in te willigen, bijvoorbeeld wanneer de verwerking noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen of wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.
  • Recht op gegevensportabiliteit (‘overdracht van uw persoonlijke gegevens’): het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens rechtstreeks aan u over te dragen. Dit geldt voor bepaalde persoonlijke gegevens indien deze automatisch en met uw toestemming of op basis van een contract dat u met ons hebt afgesloten, worden verwerkt. Op uw verzoek, en indien technisch mogelijk, zullen wij uw persoonlijke gegevens aan een andere partij van uw keuze doorgeven.
  • Recht om de verwerking te beperken: het recht om te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens die wij voor een bepaalde periode of voor onbepaalde tijd in ons bezit hebben, beperken of stopzetten. In bepaalde omstandigheden is het voor ons niet mogelijk om uw verzoek in te willigen, bijvoorbeeld wanneer de verwerking noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen of wanneer wij kunnen aantonen dat we dwingende legitieme gronden hiervoor hebben.
  • Recht van verzet: het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. De redenen voor het bezwaar moeten verband houden met uw specifieke situatie en met een verwerking op basis van de voorwaarde van het legitieme belang. Wij zullen de persoonlijke gegevens dan niet langer verwerken, tenzij wij dwingende redenen kunnen aantonen om daar niet aan te voldoen. In bepaalde omstandigheden heeft u het onvoorwaardelijke recht om bezwaar aan te tekenen, bijvoorbeeld in het kader van direct marketing activiteiten.
  • Intrekking van de toestemming: het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens te allen tijde in te trekken. Nadat u bijvoorbeeld toestemming heeft gegeven om u op de hoogte te houden van onze vacatures, heeft u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens vóór de intrekking.

  Om uw rechten uit te oefenen (indien van toepassing) en/of voor andere vragen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens verwijzen wij u naar de rubriek ‘HOE U CONTACT MET ONS KUNT OPNEMEN’ hieronder.

  Als u van mening bent dat wij niet reageren of het niet eens bent met onze praktijken op het gebied van gegevensbescherming, heeft u mogelijk ook het recht, afhankelijk van de geldende wetgeving, om een klacht in te dienen bij uw plaatselijke autoriteit voor gegevensbescherming.

 • HET GEBRUIK VAN COOKIES EN OP INTERESSES GEBASEERDE RECLAME

  Cookies zijn kleine tekstbestanden of pixels die op uw computer of mobiele apparaat kunnen worden opgeslagen. Soortgelijke technologieën kunnen pixels, bakens, tags, ingesloten scripts, plug-ins voor sociale media of andere tracers of soortgelijke technologieën zijn. Deze trackingtechnologieën worden vaak samen met cookies gebruikt, maar kunnen op een andere manier worden opgeslagen.   

  Wij gebruiken cookies en soortgelijke trackingtechnologieën (gezamenlijk “Cookies” genoemd) voor verschillende doeleinden, waaronder het optimaliseren van onze websites, het vergemakkelijken van het surfen op websites, het analyseren van websiteverkeer en voor onze eigen wervingsdoeleinden. Cookies kunnen informatie verzamelen om persoonlijk surfgedrag te analyseren, u en uw voorkeuren te onthouden en om advertenties (waaronder op interesses gebaseerde advertenties) te leveren en te meten. We kunnen gebruik maken van cookies die behoren tot een van de vier onderstaande categorieën.

  • Strikt noodzakelijke cookies - Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Ze worden doorgaans ingesteld naar aanleiding van handelingen van uw kant die een verzoek om diensten betreffen, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. U kunt uw browser zo instellen dat deze cookies worden geblokkeerd of dat u een waarschuwing ontvangt. Dit kan gevolgen hebben voor de correcte functionering van (delen van) de site.
  • Functionele cookies - Deze cookies stellen de website in staat om een verbeterde functionaliteit, gebruikerservaring en personalisering te bieden, en kunnen worden ingesteld door ons of door externe providers wiens diensten we aan onze pagina's hebben toegevoegd. Als u deze cookies niet accepteert, werken sommige van deze diensten of alle diensten mogelijk niet correct. 
  • Prestatiecookies - Deze cookies ondersteunen analytische diensten die ons helpen de functionaliteit en gebruikerservaring van onze website te verbeteren.
  • Reclamecookies - Deze cookies kunnen worden toegepast om inzichten te verzamelen om gepersonaliseerde inhoud en reclame op onze en andere websites te verstrekken.

  Als u niet wilt dat cookies worden opgeslagen, kunt u in de meeste moderne browsers de juiste opties of voorkeuren selecteren in de instellingen van uw browser.  

  Met de tool voor het beheer van cookies op onze website kunt u ook uw voorkeuren voor cookie-categorieën beheren (behalve voor strikt noodzakelijke cookies). De tool geeft ook een overzicht van alle gebruikte cookies onder de hierboven beschreven categorieën. Voor meer informatie over cookies en/of het wijzigen van uw cookie-instemmingsvoorkeuren, kunt u te allen tijde de link Cookievoorkeuren beheren gebruiken. 

  We maken gebruik van de diensten van derden, waaronder Google, voor onze eigen marketingdoeleinden en om advertenties te leveren (waaronder op interesses gebaseerde advertenties), en deze derden kunnen ook cookies gebruiken voor deze doeleinden en om bezoekers op onze websites en elders op het internet te volgen. Als u zich wilt afmelden voor het gebruik van cookies of apparaat-id's door Google, kunt u naar de advertentie-instellingen van Google gaan of naar de afmeldingspagina van het Google Marketing Platform. U kunt zich ook afmelden voor bepaalde op interesses gebaseerde advertenties door de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative en de afmeldingspagina van de Digital Advertising Alliance te bezoeken. Wij onderhouden of controleren deze opt-out-mechanismen niet. Deze worden geleverd door niet-gelieerde derden. Verder hebben we geen controle over welke derden ervoor kiezen om deel te nemen aan deze opt-out-mechanismen. Als u zich afmeldt voor op interesses gebaseerde advertenties, betekent dit niet dat u geen advertenties meer ziet op de services, maar deze advertenties zijn mogelijk minder relevant voor uw interesses.

 • LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

  Onze websites kunnen links bevatten naar andere websites van Wolters Kluwer of van derden, die een ander privacy- en cookiebeleid kunnen hebben dan de onze. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of openbaar maken van persoonlijke gegevens die via dergelijke andere websites zijn verzameld.

  Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor enige informatie of inhoud op dergelijke websites. Links naar andere websites worden uitsluitend voor het gemak aangeboden. Uw gebruik van en browsen op een dergelijke website is onderworpen aan het eigen beleid van die website. Bekijk de privacyverklaringen die op andere websites zijn geplaatst en die u via onze Wolters Kluwer Carrières-website kunt bezoeken.

  Wolters Kluwer kan u in specifieke gevallen aanvullende of andere privacyverklaringen verstrekken over hoe uw persoonlijke gegevens worden verzameld en gebruikt voor een specifieke Dienst.

 • AANVULLENDE INFORMATIE VOOR BEWONERS VAN CALIFORNIË
  Naast de informatie in dit privacybeleid vindt u hier aanvullende informatie voor inwoners van Californië. 
 • AANVULLENDE INFORMATIE VOOR INWONERS VAN QUEBEC EN CANADA
  Wanneer de toepasselijke wetgeving dit toestaat, kunnen we de persoonlijke gegevens die we over u verzamelen overdragen aan andere Canadese provincies, de Verenigde Staten en andere rechtsgebieden die mogelijk niet geacht worden hetzelfde niveau van privacybescherming te bieden als Canada of de Canadese provincies, voor de doeleinden die in dit Privacy & Cookiebeleid voor de Carrières-website worden uiteengezet. Voor meer informatie en om contact op te nemen met de persoon die verantwoordelijk is voor de naleving van de privacywetgeving, kunt u een e-mail sturen naar [email protected]
 • HOE U CONTACT MET ONS KUNT OPNEMEN

  Als u vragen heeft over hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken of als u een van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via een e-mail naar: [email protected]. Als u van mening bent dat wij niet reageren of het niet eens bent met onze praktijken op het gebied van gegevensbescherming, heeft u ook het recht, afhankelijk van de geldende wetgeving, om een klacht in te dienen bij uw plaatselijke autoriteit voor gegevensbescherming.In antwoord op een verzoek kunnen wij u vragen om uw identiteit te verifiëren indien nodig, en om informatie te verstrekken die ons helpt om uw verzoek beter te begrijpen. Als wij uw verzoek niet of slechts gedeeltelijk inwilligen, zullen wij u uitleggen waarom.

 • UPDATES VAN DEZE MEDEDELING

  Van tijd tot tijd kunnen wij dit Privacy & Cookiebeleid voor de Carrières-website of andere specifieke privacyverklaringen bijwerken. Wanneer we wijzigingen aanbrengen in dit Privacy & Cookiebeleid voor de Carrières-website, zullen we een nieuwe datum toevoegen. Deze versie is van kracht met ingang van februari 2024.

  Versie 1.3, 2024