INLEIDING

Wolters Kluwer ("wij" of "ons") wil u informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken. In dit Privacy & Cookiebeleid leggen we uit welke persoonlijke gegevens we verzamelen, gebruiken en openbaar maken.

Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens over een persoon die direct of indirect op basis van die gegevens kunnen worden geïdentificeerd. Dit kan informatie omvatten zoals namen, contactgegevens, (online) identificatiegegevens, online identificatiemiddelen of andere specifieke kenmerken van die persoon.

In dit Privacy & Cookiebeleid leggen we uit welke persoonlijke gegevens we verzamelen, gebruiken en openbaar maken. Deze kennisgeving is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt door Wolters Kluwer N.V. of een van haar gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen in verband met Wolters Kluwer-carrièrewebsites (gezamenlijk de "Wolters Kluwer-carrièrewebsite"). Dit Privacy & Cookiebeleid is niet van toepassing op personen als deze in dienst zijn als vaste of tijdelijke medewerkers, werknemers of contractanten - persoonlijke gegevens van dergelijke personen worden in plaats daarvan geregeld door onze privacyverklaringen voor werknemers, zoals van toepassing.

 • WIE ZIJN WIJ?

  Wolters Kluwer is een wereldwijde organisatie die bestaat uit vele bedrijven wereldwijd. Alle persoonlijke informatie die aan Wolters Kluwer wordt verstrekt of door Wolters Kluwer wordt verzameld, wordt beheerd door Wolters Kluwer N.V., P.O. Box 1030, 2400 BA, Alphen aan den Rijn of een van haar gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen.

  Wij zetten ons in om de persoonlijke informatie van onze klanten, gebruikers, medewerkers en andere belanghebbenden te beschermen en tegelijkertijd onze klanten, medewerkers, investeerders en de maatschappij te helpen een diepere impact te creëren en de juiste beslissingen te nemen.

  Als u contact met ons wilt opnemen in verband met vragen over uw persoonlijke gegevens verwijzen wij u naar de rubriek ‘HOE U CONTACT MET ONS KUNT OPNEMEN’ hieronder.

 • WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

  In verband met de Wolters Kluwer Carrièrewebsite en de bijbehorende wervingsprocessen kunnen wij de volgende persoonsgegevens verzamelen.

  • Naam en contactgegevens, zoals voor- en achternaam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer
  • Accountgegevens, zoals wachtwoorden en andere beveiligingsinformatie voor verificatie en toegang tot de accountgegevens
  • Beroeps-, arbeids- of opleidingsinformatie, zoals informatie in uw curriculum vitae
  • Algemene informatie, zoals interessegebieden
  • Gebruiksinformatie, zoals gedragsinformatie over hoe u binnen onze Wolters Kluwer-carrièrewebsite navigeert
  • Computer-, apparaat- en verbindingsinformatie, zoals IP-adres, browsertype en -versie en -locatie
 • HOE VERZAMELEN WIJ PERSOONLIJKE GEGEVENS?

  Wij en onze externe dienstverleners kunnen persoonlijke gegevens verzamelen uit de volgende bronnen:

  • Directe interacties, zoals wanneer u zich registreert of interactie heeft met onze Wolters Kluwer-carrièrewebsite
  • Gegevens van derden, zoals informatie op websites van derden of andere informatie die u mogelijk openbaar heeft gemaakt of informatie die door derden is verstrekt, met inbegrip van maar niet beperkt tot overheidsinstellingen, antecedentenonderzoekers, wederverkopers van gegevens en sociale-media-aanbieders. Houd er rekening mee dat als u ervoor kiest om uw openbare sociale-mediaprofielen te koppelen bij het aanmelden voor gepersonaliseerde functieaanbevelingen op de Wolters Kluwer Carrièrewebsite, u bepaalde persoonlijke informatie van uw sociale-media-account met ons deelt, zoals uw naam, e-mailadres, vaardigheden en alle andere informatie die u toegankelijk maakt om te gebruiken wanneer u uw sociale-media-account koppelt.
  • Geautomatiseerde traceertechnologieën, zoals informatie die automatisch wordt verzameld over uw interactie met onze diensten en websites het gebruik van verschillende technologieën zoals cookies, weblogs en beacons en internet tags
 • HOE GEBRUIKEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

  Verzamelde persoonlijke gegevens in verband met onze Wolters Kluwer Carrièrewebsite worden gebruikt voor werving of andere doeleinden waarvoor u deze hebt verstrekt en kunnen verder alleen worden gebruikt voor wettelijke of andere legitieme doeleinden. Doelen waarvoor we uw persoonlijke gegevens kunnen verwerken tijdens het wervingsproces:

  • Werving en beoordeling van de geschiktheid van een potentiële sollicitant voor een baan bij Wolters Kluwer;
  • Passende profielen voor onze vacatures;
  • Het uitvoeren van screening en interviews;
  • Het aanbieden van een arbeidscontract;
  • Het naleven van wetten, voorschriften en onze contractuele verplichtingen.

  De rechtmatigheid van de verwerking is een van de belangrijkste principes met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens - wij passen de volgende wettelijke verwerkingsgronden toe:

  • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract of voor het nemen van maatregelen voorafgaand aan het sluiten van een contract - bijvoorbeeld het voorbereiden van een arbeidscontract;
  • verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen - bijvoorbeeld om de kwaliteit van ons wervingsproces te verbeteren;
  • de verwerking is noodzakelijk voor de naleving van een wettelijke verplichting die op ons van toepassing is of die anderszins wettelijk is toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming of voor onze legitieme belangen - bijvoorbeeld om de identiteit van een sollicitant te verifiëren;
  • met uw toestemming.
 • UW PERSOONLIJKE GEGEVENS DELEN

  Om de Wolters Kluwer Carrièrewebsite te kunnen bedienen en onze bedrijfsvoering te bevorderen, kunnen wij bepaalde informatie intern of met geselecteerde derden delen. Er kan ook een bepaalde wettelijke verplichting zijn waarvan wij te goeder trouw geloven dat wij uw persoonlijke informatie van buitenaf openbaar moeten maken. Partijen waarmee we gegevens kunnen delen zijn onder andere:

  • andere gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen van Wolters Kluwer, bijv. voor het leveren van ondersteunende technologie ter ondersteuning van de Wolters Kluwer Carrièrewebsite en gerelateerde wervingsprocessen;
  • onze dienstverleners, bijv. voor het beheer of de hosting van diensten en/of de ondersteuning van technologie voor de Wolters Kluwer Carrièrewebsite en gerelateerde wervingsprocessen.

  Wanneer we persoonlijke gegevens intern of met derden in andere landen delen, beschikken we over de nodige waarborgen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van, indien van toepassing, de EU-modelclausules. Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving zijn derden verplicht passende waarborgen te gebruiken om persoonlijke gegevens te beschermen en hebben zij alleen toegang tot persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van hun specifieke taken.

 • HOE LANG BEWAREN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?
  Uw persoonlijke gegevens zullen worden verwerkt voor zover dat nodig is voor de uitvoering van onze verplichtingen en voor de tijd die nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor de gegevens worden verzameld, in overeenstemming met ons beleid inzake het bewaren van gegevens en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wanneer wij uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, zullen wij alle redelijke stappen ondernemen om deze uit onze systemen te verwijderen en vast te leggen of om ze naar behoren te anonimiseren, zodat u niet langer geïdentificeerd kunt worden.
 • HOE BESCHERMEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?
  We hebben in al onze bedrijven een intern kader van beleidslijnen en minimumnormen ingevoerd om uw gegevens veilig te houden. Daarnaast beperken we de toegang tot persoonlijke gegevens voor onze medewerkers, zakenpartners, dienstverleners en externe dienstverleners tot een 'need-to-know' basis. Meer specifiek en in overeenstemming met de wet nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen (beleid en procedures, IT-beveiliging en andere) om de vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens en de manier waarop deze worden verwerkt te waarborgen.
 • WAT ZIJN UW RECHTEN?

  Wij zullen uw rechten onder de toepasselijke wetgeving respecteren. Voor zover uw lokale wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming, voorziet, omvatten uw rechten onder meer het volgende:

  • Recht van toegang (‘een overzicht van uw persoonlijke gegevens’): het recht om een overzicht te krijgen van uw persoonlijke gegevens die wij verwerken.
  • Recht op correctie (‘corrigeer uw persoonlijke gegevens’): als uw persoonlijke gegevens onjuist of onvolledig zijn, het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te corrigeren of aan te vullen.
  • Recht om te wissen (‘recht om te worden vergeten’): het recht om te verzoeken dat wij uw persoonlijke gegevens verwijderen voor zover dit is toegestaan door de toepasselijke wetgeving. In bepaalde omstandigheden is het voor ons niet mogelijk om uw verzoek in te willigen, bijvoorbeeld wanneer de verwerking noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen of wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.
  • Recht op gegevensportabiliteit (‘overdracht van uw persoonlijke gegevens’): het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens rechtstreeks aan u over te dragen. Dit geldt voor bepaalde persoonlijke gegevens indien deze automatisch en met uw toestemming of op basis van een contract dat u met ons hebt afgesloten, wordt verwerkt. Op uw verzoek, en indien technisch mogelijk, zullen wij uw persoonlijke gegevens aan een andere partij van uw keuze doorgeven.
  • Recht om de verwerking te beperken: het recht om te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens die wij voor een bepaalde periode of voor onbepaalde tijd in ons bezit hebben, beperken of stopzetten. In bepaalde omstandigheden is het voor ons niet mogelijk om uw verzoek in te willigen, bijvoorbeeld wanneer de verwerking noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen of wanneer wij kunnen aantonen dat we dwingende legitieme gronden hiervoor hebben.
  • Recht van verzet: het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. De redenen voor het bezwaar moeten verband houden met uw specifieke situatie en met een verwerking op basis van de voorwaarde van het legitieme belang. Wij zullen de persoonlijke gegevens dan niet langer verwerken, tenzij wij dwingende redenen kunnen aantonen dat dit niet het geval is. In bepaalde omstandigheden heeft u het onvoorwaardelijke recht om bezwaar aan te tekenen, bijvoorbeeld in het kader van direct marketing activiteiten.
  • Intrekking van de toestemming: het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens te allen tijde in te trekken, bijvoorbeeld, nadat u toestemming heeft gegeven om u op de hoogte te houden van onze diensten, heeft u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken.

  Om uw rechten uit te oefenen en/of voor andere vragen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens verwijzen wij u naar het onderstaande onderdeel ‘HOE U CONTACT MET ONS KUNT OPNEMEN .

  Als u van mening bent dat wij niet reageren of het niet eens zijn met onze praktijken op het gebied van gegevensbescherming, kunt u ook een klacht indienen bij uw nationale autoriteit voor gegevensbescherming.

 • HET GEBRUIK VAN COOKIES

  Wij gebruiken cookies om onze websites te optimaliseren en het verkeer op onze website te analyseren. Als we van tevoren uw geïnformeerde toestemming hebben verkregen, kunnen we soms gebruik maken van cookies van derden, met name plugins voor sociale media, om u in staat te stellen ideeën en informatie met betrekking tot ons onmiddellijk en voor eigen marketingdoeleinden te delen.

  Cookies of soortgelijke technieken (gezamenlijk "Cookies" genoemd) zijn kleine tekstbestanden of pixels die op uw computer of mobiele apparaat kunnen worden opgeslagen. Cookies kunnen nodig zijn om het browsen op de website te vergemakkelijken en gebruiksvriendelijker te maken. Cookies van derden kunnen informatie verzamelen om persoonlijk browsegedrag te analyseren.

  We kunnen gebruik maken van cookies die behoren tot een van de vier onderstaande categorieën. Onze website cookiebanner maakt het u mogelijk om uw voorkeuren van de niet-verplichte cookiecategorieën te beheren. De banner geeft ook een overzicht van alle gebruikte cookies onder de categorieën.

  • Noodzakelijke cookies - deze verplichte cookies zijn nodig om onze websites goed te laten functioneren.
  • Functionele cookies - deze Cookies voegen extra functionaliteit toe aan onze websites.
  • Prestatiecookies - deze Cookies ondersteunen analytische diensten die ons helpen de functionaliteit en gebruikerservaring van onze website te verbeteren.
  • Belanghebbende cookies - deze Cookies kunnen worden toegepast om inzichten te verzamelen om gepersonaliseerde inhoud en reclame op onze en andere websites te verzamelen.

  Meer informatie over Cookies vindt u hier.

 • LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

  Onze websites kunnen links bevatten naar andere websites van Wolters Kluwer of van derden, die andere privacyverklaringen kunnen hebben dan de onze. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of openbaar maken van persoonlijke gegevens die via andere websites zijn verzameld.

  Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor enige informatie of inhoud op dergelijke websites. Links naar andere websites worden uitsluitend voor het gemak aangeboden. Uw gebruik van en browsen op een dergelijke website is onderworpen aan het eigen beleid van die website. Bekijk de privacyverklaringen die op andere websites zijn geplaatst en die u via onze website kunt bezoeken.

  Wolters Kluwer kan u in specifieke gevallen aanvullende of andere privacyverklaringen verstrekken over hoe uw persoonlijke gegevens worden verzameld en gebruikt voor een specifieke Dienst.

 • ADDITIONAL INFORMATION FOR CALIFORNIA RESIDENTS
  In addition to the information provided in this privacy policy, additional information for California residents can be found here. 
 • HOE U CONTACT MET ONS KUNT OPNEMEN

  Als u vragen heeft over hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken of als u een van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen.

  Als u van mening bent dat wij niet reageren of het niet eens zijn met onze praktijken op het gebied van gegevensbescherming, kunt u ook een klacht indienen bij uw nationale autoriteit voor gegevensbescherming.

  In antwoord op een verzoek kunnen wij u vragen om uw identiteit te verifiëren indien nodig, en om informatie te verstrekken die ons helpt om uw verzoek beter te begrijpen. Als wij uw verzoek niet of slechts gedeeltelijk inwilligen, zullen wij u uitleggen waarom.

 • UPDATES VAN DEZE MEDEDELING

  Van tijd tot tijd kunnen wij dit Privacy & Cookiebeleid of een andere specifieke privacyverklaringen bijwerken. Wanneer we wijzigingen aanbrengen in dit Privacy & Cookiebeleid, zullen we een nieuwe datum toevoegen aan deze Privacyverklaring. Deze versie is van kracht per maandag 1 juni 2020.

  Versie: 1.0