WPROWADZENIE

Wolters Kluwer (odniesienia w pierwszej osobie liczby mnogiej) pragnie poinformować Państwa o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych. W niniejszej Polityce prywatności i plików cookies wyjaśniamy, jakie dane osobowe zbieramy, wykorzystujemy i ujawniamy.

Dane osobowe oznaczają wszelkie dane dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio na ich podstawie. Danymi osobowymi mogą być takie informacje, jak nazwiska, dane kontaktowe, dane identyfikacyjne (w sieci), identyfikatory online lub inne cechy charakterystyczne dla danej osoby fizycznej.

W niniejszej Polityce prywatności i plików cookies wyjaśniamy, jakie dane osobowe zbieramy, wykorzystujemy i ujawniamy. Niniejsza Polityka dotyczy wszystkich danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez Wolters Kluwer N.V. oraz przez podmioty zależne lub stowarzyszone z Wolters Kluwer N.V., w związku ze stronami internetowymi dotyczącymi pracy w Wolters Kluwer (zwanymi łącznie „stroną internetową Praca w Wolters Kluwer”). Niniejsza Polityka prywatności i plików cookie nie ma zastosowania do osób zatrudnionych jako pracownicy stali lub tymczasowi, pracowników kontraktowych oraz do kontrahentów, w przypadku których to osób dane osobowe podlegają odnośnej polityce prywatności pracowników.

 • O NAS

  Wolters Kluwer to globalna organizacja obejmująca wiele spółek na całym świecie. Administratorem wszelkich danych osobowych przekazywanych firmie Wolters Kluwer jest Wolters Kluwer N.V., P.O. Box 1030, 2400 BA, Alphen aan den Rijn, Holandia, lub jedna z jej jednostek stowarzyszonych lub zależnych.

  Jesteśmy zaangażowani w ochronę danych osobowych naszych klientów, użytkowników, pracowników i innych interesariuszy, jednocześnie oferując klientom, pracownikom, inwestorom i społeczeństwu wsparcie w przeprowadzaniu projektów o dużej sile oddziaływania i podejmowaniu właściwych decyzji.

  Nasze dane do kontaktu w przypadku pytań związanych z Państwa danymi osobowymi znajdą Państwo w dziale „KONTAKT” poniżej.

 • JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERAMY?

  W związku ze stroną internetową Praca w Wolters Kluwer i powiązanymi z nią procesami rekrutacyjnymi możemy gromadzić dane osobowe wskazane poniżej.

  • Personalia, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy i numer telefonu
  • Dane uwierzytelniające konta, takie jak hasła i inne informacje zabezpieczające wykorzystywane do celów uwierzytelniania i uzyskiwania dostępu
  • Informacje dotyczące pracy, zatrudnienia lub edukacji, np. informacje zawarte w życiorysie lub CV
  • Informacje ogólne, np. obszary zainteresowania
  • Informacje o sposobie korzystania ze strony, np. informacje behawioralne dotyczące nawigowania na stronie internetowej Praca w Wolters Kluwer
  • Informacje na temat komputera i innych urządzeń oraz informacje o połączeniu, takie jak adres IP, rodzaj i wersja przeglądarki oraz lokalizacja
 • W JAKI SPOSÓB ZBIERAMY DANE OSOBOWE

  My i nasi zewnętrzni dostawcy możemy zbierać dane osobowe z następujących źródeł:

  • Bezpośrednie interakcje, na przykład dane z rejestracji lub interakcji ze stroną internetową Praca w Wolters Kluwer
  • Dane od osób trzecich, takie jak informacje ze stron internetowych osób trzecich lub inne informacje, które udostępnili Państwo do publicznego wglądu lub informacje dostarczane przez osoby trzecie, w tym przez instytucje państwowe, firmy zajmujące się weryfikacją kandydatów, odsprzedawców danych i dostawców mediów społecznościowych. Prosimy o zwrócenie uwagi, że jeśli zdecydują się Państwo podłączyć swoje publiczne profile w mediach społecznościowych po zapisaniu się do spersonalizowanych rekomendacji dotyczących ofert pracy na stronie internetowej Praca w Wolters Kluwer, zostaną nam udostępnione niektóre dane osobowe z konta w mediach społecznościowych, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, umiejętności i wszelkie inne informacje, wybrane podczas podłączania konta w mediach społecznościowych.
  • Technologie zautomatyzowanego śledzenia, z których pozyskujemy takie dane jak automatycznie zebrane informacje na temat Państwa interakcji z naszymi Usługami i stronami internetowymi, za pomocą rozmaitych technologii, takich jak pliki cookie, logi i sygnalizatory WWW oraz znaczniki internetowe
 • W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

  Dane osobowe gromadzone w związku ze stroną internetową Praca w Wolters Kluwer będą wykorzystywane w celu rekrutacji lub w innych celach, dla których zostały udostępnione, i mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach ustawowo określonych i innych uzasadnionych celach. Podczas procesu rekrutacji Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

  • rekrutacja i ocena adekwatności potencjalnego kandydata do pracy w Wolters Kluwer;
  • dopasowywanie profili kandydatów do naszych ofert pracy;
  • przeprowadzanie selekcji i rozmów;
  • oferowanie zatrudnienia;
  • zapewnienie zgodności z przepisami prawnymi i dochowanie zobowiązań umownych.

  Zgodność przetwarzania z prawem to jedna z podstawowych zasad przetwarzania Państwa danych osobowych – przetwarzamy je w oparciu o następujące podstawy prawne:

  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia odpowiednich kroków przed jej zawarciem, na przykład do przygotowania umowy o pracę;
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów związanych z naszymi prawnie uzasadnionymi interesami, na przykład do poprawy jakości naszego procesu rekrutacyjnego;
  • przetwarzanie jest niezbędne do celu wypełniania obowiązku prawnego, któremu podlegamy lub który jest w inny sposób zgodny z prawem na mocy obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych, na przykład do zweryfikowania tożsamości kandydata;
  • w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę.
 • UDOSTĘPNIANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

  W celu prowadzenia strony internetowej Praca w Wolters Kluwer, a w konsekwencji — naszej działalności — możemy udostępniać określone informacje odbiorcom wewnątrz firmy lub wybranym osobom trzecim. Może ponadto istnieć określony obowiązek ustawowy lub prawny, co do którego w dobrej wierze uważamy, że wymaga od nas ujawnienia Państwa danych osobowych podmiotom zewnętrznym. Możemy udostępniać dane między innymi:

  • innym jednostkom stowarzyszonym lub zależnym Wolters Kluwer, np. w celu zapewnienia rozwiązań technologicznych obsługujących stronę internetową Praca w Wolters Kluwer oraz związanych z nią procesów rekrutacji;
  • naszym dostawcom usług, np. do zarządzania usługami lub hostingu usług i/lub do zarządzania rozwiązaniami technologicznymi obsługującymi stronę internetową Praca w Wolters Kluwer oraz związane z nią procesy rekrutacji.

  Za każdym razem, gdy udostępniamy dane osobowe wewnątrz spółki lub na rzecz osób trzecich w innych państwach, stosujemy odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w tym obowiązującymi wzorcowymi klauzulami UE. Zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa podmioty podlegają obowiązkowi stosowania odpowiednich zabezpieczeń celem zapewnienia ochrony danych osobowych i mogą uzyskiwać dostęp jedynie do danych osobowych niezbędnych do wykonania określonych zadań.

 • PRZEZ JAKI OKRES PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do wypełniania przez nas obowiązków oraz przez okres niezbędny do realizacji celów, do których ww. dane zostały zebrane, zgodnie z naszą polityką przechowywania danych i obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Kiedy Państwa informacje przestaną być nam potrzebne, podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki w celu usunięcia ich z naszych systemów i zapisów lub w celu ich odpowiedniej anonimizacji tak, aby uniemożliwić zidentyfikowanie Państwa na ich podstawie.
 • W JAKI SPOSÓB ZAPEWNIAMY OCHRONĘ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH
  W całym przedsiębiorstwie wdrożyliśmy wewnętrzne rany obejmujące procedury i minimalne normy w celu zachowania bezpieczeństwa Państwa danych. Ponadto nasi pracownicy, partnerzy biznesowi, dostawcy usług i zewnętrzni dostawcy usług mogą uzyskiwać dostęp do danych osobowych wyłącznie w zakresie, w jakim wymagają tego ich obowiązki. Dokładniej i zgodnie z przepisami prawa podejmujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne (polityki i procedury, zabezpieczenia informatyczne i inne), aby zapewnić poufność i integralność Państwa danych osobowych i sposobu, w jaki je przetwarzamy.
 • JAKIE SĄ PAŃSTWA PRAWA

  Będziemy przestrzegać Państwa praw wynikających z obowiązujących przepisów prawa. W zakresie, który zapewniają Państwa lokalne przepisy o ochronie danych, w tym europejskie przepisy o ochronie danych, przysługują Państwu następujące prawa:

  • Prawo dostępu („uzyskania informacji na temat Państwa danych osobowych”): prawo do uzyskania informacji na temat Państwa danych osobowych, które przetwarzamy.
  • Prawo do sprostowania danych („dokonania korekty Państwa danych osobowych”): prawo do żądania od nas sprostowania lub uzupełnienia Państwa danych w przypadku gdy są nieprawidłowe lub niekompletne.
  • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”): prawo do żądania od nas usunięcia Państwa danych osobowych w zakresie dozwolonym prawem. W określonych okolicznościach spełnienie Państwa żądania może okazać się dla nas niemożliwe, np. w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnego obowiązku lub wykonania umowy.
  • Prawo do przenoszenia danych („przekazywania Państwa danych osobowych”): prawo do żądania od nas bezpośredniego przekazania Państwu danych osobowych należących do Państwa. Ten zapis ma zastosowanie do określonych danych osobowych w przypadku gdy są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany i za Państwa zgodą lub oparte na umowie, którą Państwo z nami zawarli. Na Państwa życzenie i w miarę możliwości technicznych możemy przekazać Państwa dane osobowe wybranej przez Państwa osobie trzeciej.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania: prawo do żądania od nas ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych, które są przez nas przechowywane przez określoną ilość czasu lub przez czas nieograniczony. W określonych okolicznościach spełnienie Państwa żądania może okazać się dla nas niemożliwe, np. w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnego obowiązku lub gdy możemy wykazać istnienie innej prawnie uzasadnionej podstawy.
  • Prawo do sprzeciwu: prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Przyczyny sprzeciwu powinny odnosić się do Państwa indywidualnej sytuacji i przetwarzania w oparciu o warunek w postaci prawnie uzasadnionej podstawy prawnej. W ww. przypadku zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba ze wykażemy istnienie istotnych przyczyn uzasadniających dalsze ich przetwarzanie. W określonych przypadkach mają Państwo bezwarunkowe prawo do sprzeciwu, na przykład w kontekście marketingu bezpośredniego.
  • Wycofanie zgody: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym czasie; na przykład, po wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji o ofertach pracy mają Państwo prawo do wycofania jej w dowolnym czasie.

  W celu skorzystania z przysługujących Państwu praw i/lub uzyskania dalszych informacji na temat traktowania przez nas Państwa danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z działem„KONTAKT” poniżej.

  Jeżeli uważają Państwo, że nie reagujemy na Państwa pytania (prośby) lub nie zgadzają się Państwo z naszymi praktykami w zakresie ochrony prywatności danych, mogą Państwo również wnieść skargę do Państwa krajowego organu ds. ochrony danych.

 • WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

  Pliki cookies wykorzystujemy do optymalizacji naszych stron internetowych i analizowania ruchu internetowego. Okazjonalnie w przypadku gdy uzyskaliśmy Państwa wcześniejszą świadomą zgodę,możemy wykorzystywać pliki cookie od osób trzecich, w tym z wtyczek społecznościowych, celem umożliwienia Państwu natychmiastowego podzielenia się dotyczącymi nas rozważaniami i informacjami oraz we własnych celach marketingowych.

  Pliki cookie i podobne technologie (łącznie zwane „Plikami cookie”) to niewielkie pliki tekstowe lub piksele, które mogą być przechowywane na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym. Pliki cookie mogą być niezbędne, aby ułatwić przeglądanie strony internetowej i uczynić ją bardziej przyjazną dla użytkownika. Pliki cookie od osób trzecich mogą zbierać informacje, aby analizować indywidualne zachowanie związane z wyszukiwaniem.

  Możemy wykorzystywać pliki cookie z jednej z czterech kategorii przedstawionych poniżej. Banner dotyczący plików cookie umieszczony na naszej stronie ułatwia Państwu zarządzanie preferencjami dotyczącymi nieobowiązkowych kategorii plików cookie. Ponadto baner zawiera podsumowanie wszystkich plików cookie wykorzystywanych w ramach tych kategorii.

  • Niezbędne pliki cookie – te obowiązkowe pliki cookie są potrzebne do zapewnienia sprawnego funkcjonowania naszych stron internetowych.
  • Funkcjonalne pliki cookie – te pliki cookie zapewniają dostęp do dodatkowych funkcji na naszych stronach.
  • Pliki cookie poprawiające wydajność – te pliki cookie stanowią wsparcie usług analitycznych, które pomagają nam udoskonalać funkcje naszej strony i doświadczenia użytkowników.
  • Preferencyjne pliki cookie – te pliki cookie mogą być stosowane do zbierania informacji i publikowania spersonalizowanych treści i reklam na naszych i innych stronach internetowych.

  Tutaj można znaleźć dodatkowe informacje na temat plików cookies.

 • LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

  Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do innych stron firmy Wolters Kluwer lub osób trzecich, których polityki prywatności mogą różnić się od naszej. Nie odpowiadamy za zbieranie, przetwarzanie ani ujawnianie danych osobowych zebranych za pośrednictwem innych stron internetowych.

  Ponadto nie odpowiadamy za informacje ani treści zamieszczone na takich stronach. Linki do innych stron podawane są wyłącznie dla wygody. Korzystanie przez Państwa z takich stron i ich przeglądanie podlega ich postanowieniom określonym w ich politykach. Prosimy o zapoznanie się z politykami prywatności umieszczonymi na takich innych stronach, które mogą Państwo odwiedzić za pośrednictwem naszej strony.

  W konkretnych wypadkach Wolters Kluwer może przekazać Państwu dodatkowe lub inne polityki prywatności, dotyczące tego, w jaki sposób Państwa dane osobowe są zbierane i wykorzystywane przez określoną Usługę.

 • ADDITIONAL INFORMATION FOR CALIFORNIA RESIDENTS
  In addition to the information provided in this privacy policy, additional information for California residents can be found here. 
 • KONTAKT

  W przypadku pytań o to, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe lub zamiaru skorzystania z jednego z przysługujących Państwu praw prosimy o skontaktowanie się z nami.

  Jeżeli uważają Państwo, że nie reagujemy na Państwa pytania (prośby) lub nie zgadzają się Państwo z naszymi praktykami w zakresie ochrony prywatności danych, mogą Państwo również wnieść skargę do Państwa krajowego organu ds. ochrony danych.

  W odpowiedzi na Państwa żądanie możemy poprosić o potwierdzenie tożsamości, jeśli to stosowne, oraz o podanie informacji, które pomogą nam lepiej zrozumieć Państwa żądanie. W przypadku nieuwzględnienia przez nas Państwa żądania podamy powód naszej decyzji.

 • AKTUALIZACJE POLITYKI

  Możemy aktualizować niniejszą Politykę prywatności i plików cookie i każde inne konkretne oświadczenie dotyczące prywatności. Po wprowadzeniu zmian do niniejszej Polityki prywatności i plików cookie dodamy do niniejszego Oświadczenia dotyczącego prywatności nową datę. Niniejsza wersja obowiązuje od poniedziałek, 1 czerwca 2020 r.

  Wersja: 1.0