ÚVOD

Spoločnosť Wolters Kluwer (ďalej len „my“ alebo „nás“) vás chce informovať o spôsoboch spracúvania vašich osobných údajov. V tomto oznámení o ochrane osobných údajov a používaní súborov cookie vysvetľujeme, aké osobné údaje získavame, používame a poskytujeme.

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa fyzickej osoby, ktorú možno na základe týchto informácií priamo alebo nepriamo identifikovať. Môžu zahŕňať informácie, ako napríklad mená, kontaktné údaje, (online) identifikačné údaje, online identifikátory alebo iné charakteristické znaky, ktoré sú špecifické pre túto fyzickú osobu.

V tomto oznámení o ochrane osobných údajov a používaní súborov cookie vysvetľujeme, aké osobné údaje získavame, používame a poskytujeme. Toto oznámenie sa vzťahuje na všetky osobné údaje, ktoré získava a spracúva spoločnosť Wolters Kluwer N.V. alebo jedna z jej pridružených, prípadne dcérskych spoločností v súvislosti s kariérnymi webovými lokalitami spoločnosti Wolters Kluwer (ďalej spoločne len „kariérna webová lokalita spoločnosti Wolters Kluwer“). Toto oznámenie o ochrane osobných údajov a používaní súborov cookie sa nevzťahuje na fyzické osoby, ktoré sa zamestnajú ako stáli alebo dočasní zamestnanci, pracovníci, prípadne dodávatelia – na osobné informácie týchto fyzických osôb sa namiesto toho podľa potreby vzťahujú oznámenia o ochrane osobných údajov našich zamestnancov.