ÚVOD

Společnost Wolters Kluwer (dále „my“) vás chce informovat o způsobech, kterými zpracovává osobní údaje. V tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů a používání souborů cookie vysvětlujeme, které osobní údaje shromažďujeme, používáme a předáváme.

Osobními údaji se rozumí libovolné údaje týkající se osoby, na jejichž základě lze danou osobu přímo nebo nepřímo identifikovat. Sem mohou patřit údaje, jako je jméno, kontaktní údaje, (online) identifikační údaje, online identifikátory nebo jiné vlastnosti, kterými je daná osoba charakterizována.

V tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů a používání souborů cookie vysvětlujeme, které osobní údaje shromažďujeme, používáme a předáváme. Toto Prohlášení se vztahuje na všechny osobní údaje shromažďované a zpracovávané společností Wolters Kluwer N.V. nebo některou z jejích poboček nebo dceřiných společností v souvislosti s webovými stránkami společnosti Wolters Kluwer s pracovními příležitostmi (souhrnně „kariérní stránka Wolters Kluwer“). Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů a používání souborů cookie neplatí pro jednotlivce, jakmile jsou přijati jako stálí nebo dočasní zaměstnanci, pracovníci nebo smluvní partneři – osobní údaje takových osob se namísto toho budou řídit platným prohlášením o ochraně osobních údajů zaměstnanců.

 • KDO JSME

  Wolters Kluwer je globální organizace, která se skládá z mnoha společností po celém světě. Všechny osobní údaje shromažďované společností Wolters Kluwer nebo jí poskytnuté jsou spravovány společností Wolters Kluwer N.V., P. O. Box 1030, 2400 BA, Alphen aan den Rijn, Nizozemí, nebo některou z jejích přidružených nebo dceřiných společností.

  Naším cílem je chránit osobní údaje našich zákazníků, uživatelů, zaměstnanců a dalších zainteresovaných stran a zároveň našim zákazníkům, zaměstnancům, investorům a veřejnosti pomáhat získávat větší vliv a činit správná rozhodnutí.

  Pokud si nás přejete kontaktovat s otázkou týkající se vašich osobních údajů, podívejte se do části „JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT“ uvedené níže.

 • KTERÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME?

  V souvislosti s kariérní stránkou Wolters Kluwer a odpovídajícími procesy náboru zaměstnanců můžeme shromažďovat následující osobní údaje.

  • Jméno a kontaktní údaje, kam patří jméno a příjmení, e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo.
  • Přihlašovací údaje účtu, kam patří hesla a další bezpečnostní data pro ověření a zajištění přístupu.
  • Údaje o odbornosti, zaměstnání nebo vzdělání, například údaje obsažené ve vašem životopisu.
  • Obecné údaje, například oblasti zájmu.
  • Údaje o používání, kam patří údaje o tom, jakým způsobem naši kariérní stránku Wolters Kluwer procházíte.
  • Údaje o počítači, zařízení a připojení, kam patří IP adresa, typ a verze prohlížeče a poloha.
 • JAK OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME

  My a externí poskytovatelé služeb můžeme osobní údaje získávat z následujících zdrojů:

  • Přímý kontakt, například v rámci registrace na naší kariérní stránce Wolters Kluwer nebo interakce s ní.
  • Údaje od třetích stran, kam patří údaje na webech třetích stran nebo jiné údaje, které jste zveřejnili, nebo údaje poskytnuté externími zdroji, kam patří mimo jiné státní úřady, poskytovatelé osobních prověrek, zprostředkovatelé údajů a poskytovatelé sociálních médií. Pamatujte, že pokud se při přihlašování k odběru personalizovaných pracovních nabídek rozhodnete propojit své veřejné profily na sociálních sítích s kariérní stránkou Wolters Kluwer, budete s námi sdílet některé osobní údaje ze svého účtu na sociální síti, například jméno, e-mailovou adresu, dovednosti a jakékoli další údaje, které se rozhodnete zveřejnit při propojení vašeho účtu na sociální síti.
  • Automatické metody sledování, kam patří automaticky shromažďované údaje týkající se vaší interakce s naším webem a službami pomocí různých technologií, jako jsou soubory cookie, webové protokoly a majáky a internetové štítky.
 • JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVÁME

  Shromažďované osobní údaje v souvislosti s kariérní stránkou Wolters Kluwer se používají pro účely náboru zaměstnanců nebo jiné účely, pro které jste je poskytli, a mohou být dále používány pouze k zákonným a dalším oprávněným účelům. Účely, pro které můžeme zpracovávat vaše osobní údaje při procesu náboru zaměstnanců:

  • ýběrové řízení a posuzování vhodnosti potenciálního uchazeče o zaměstnání ve společnosti Wolters Kluwer,
  • ýběr vhodných profilů pro volná pracovní místa,
  • provádění prověřování a pohovorů,
  • nabídka pracovní smlouvy,
  • shoda se zákony, nařízeními a našimi smluvními závazky.

  Zákonnost zpracování je jedním z hlavních principů týkajících se zpracování osobních údajů – využíváme následující právní důvody pro zpracování:

  • zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro přijetí opatření před uzavřením smlouvy – například pro přípravu pracovní smlouvy,
  • zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů – například ke zvýšení kvality našeho procesu náboru zaměstnanců,
  • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, které podléháme nebo která je jinak vyžadována podle platných zákonů na ochranu osobních údajů – například kvůli ověření identity uchazeče o zaměstnání,
  • s udělením vašeho souhlasu.
 • PŘEDÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Abychom mohli provozovat naši kariérní stránku Wolters Kluwer a podporovali naše podnikání, můžeme některé údaje sdílet interně nebo s vybranými třetími stranami. Mohou také existovat některé zákonné nebo právní povinnosti, které podle našeho názoru v dobré víře zakládají naši povinnost předat vaše osobní údaje externím subjektům. Mezi strany, kterým můžeme údaje předat, patří:

  • jiné přidružené nebo dceřiné společnosti Wolters Kluwer, například za účelem poskytování základní technologie na podporu kariérní stránky Wolters Kluwer a souvisejících procesů náboru zaměstnanců,
  • naši poskytovatelé služeb, například pro správu či hostování služeb a/nebo základní technologie pro kariérní stránku Wolters Kluwer a související procesy náboru zaměstnanců.

  Kdykoli předáváme osobní údaje interně nebo třetím stranám v jiných zemích, máme zavedena vhodná opatření v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů včetně platných ustanovení modelových doložek EU. V souladu s požadavky zákona musí třetí strany zavést vhodná opatření na ochranu osobních údajů a přistupovat mohou pouze k osobním údajům, které jsou potřebné k vykonání jejich konkrétních úkolů.

 • JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME

  Vaše osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu potřebném k plnění našich povinností a po dobu nutnou k dosažení účelů, pro které byly údaje shromažďovány, a to v souladu s našimi zásadami uchovávání dat a platnými zákony na ochranu osobních údajů. Až vaše osobní údaje nebudeme potřebovat, provedeme přiměřené kroky k jejich odstranění z našich systémů a záznamů nebo provedeme kroky k jejich anonymizaci, aby již nebylo možné vás podle nich identifikovat.

 • JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE CHRÁNÍME

  Ve všech našich společnostech máme zaveden interní rámec zásad a minimální standardy, abychom uchovávali vaše údaje v bezpečí. Kromě toho omezujeme našim zaměstnancům, obchodním partnerům, poskytovatelům služeb a externím poskytovatelům služeb přístup k vašim osobním údajům jen na situace, kdy je potřebují znát. Konkrétněji a v souladu se zákonem máme zavedena technická a organizační opatření (zásady a postupy, zabezpečení IT a další) s cílem zajistit důvěrnost a integritu vašich osobních údajů a způsobu jejich zpracování.

 • JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA

  Budeme dodržovat vaše práva podle platných zákonů. V rozsahu stanoveném místními zákony na ochranu údajů, včetně evropských zákonů na ochranu údajů, mezi vaše práva patří následující:

  • Právo na přístup (kontrola vašich osobních údajů): právo získat přehled o tom, které vaše osobní údaje zpracováváme.
  • Právo na nápravu (oprava vašich osobních údajů): pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo nás požádat, abychom vaše osobní údaje opravili nebo doplnili.
  • Právo na výmaz (právo být zapomenut): právo požádat, abychom vaše osobní údaje odstranili, a to v rozsahu povoleném platnými zákony. V některých případech možná nebudeme moci váš požadavek splnit, například když je zpracování nutné pro dodržení právní povinnosti nebo když je nutné k plnění smluvních závazků.
  • Právo na přenositelnost údajů (převedení vašich osobních údajů): právo požádat, abychom převedli vaše osobní údaje přímo vám. Toto právo se týká některých osobních údajů zpracovávaných automatizovanými prostředky a je vykonáváno s vaším souhlasem nebo na základě smlouvy, kterou s námi máte. Na vaši žádost, pokud je to technicky proveditelné, převedeme vaše osobní údaje jiné straně podle vaší volby.
  • Právo omezit zpracování: právo požádat, abychom na určitou nebo neurčitou dobu omezili nebo zastavili zpracovávání vašich osobních údajů, které máme. V některých případech možná nebudeme moci váš požadavek splnit, například když je zpracování nutné pro dodržení právní povinnosti nebo když můžeme prokázat přesvědčivé oprávněné důvody, proč to neudělat.
  • Právo vznést námitku: právo na nesouhlas se zpracováním vašich osobních údajů. Důvody pro vznesení námitky se musí týkat vaší konkrétní situace a souviset se zpracováním na základě podmínky oprávněného zájmu. Osobní údaje pak nebudeme dále zpracovávat, pokud nebudeme moci prokázat přesvědčivé oprávněné důvody. V některých případech máte právo na vznesení námitky bez podmínek, například v kontextu činností přímého marketingu.
  • Odvolání souhlasu: právo kdykoli odvolat váš souhlas se zpracováním osobních údajů. Například poté, co jste souhlasili s tím, že vás budeme informovat o našich volných pracovních místech, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat.

  Pokud chcete využít svá práva nebo máte nějaké otázky týkající se nakládání s vašimi osobními údaji, podívejte se do části „JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT“ uvedené níže.

  Pokud máte pocit, že neodpovídáme, nebo s našimi postupy ochrany osobních údajů nesouhlasíte, můžete také podat stížnost k místnímu úřadu pro ochranu osobních údajů.

 • POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

  Soubory cookie používáme k optimalizaci našeho webu a analýze provozu na webu. Pokud jsme předtím získali váš informovaný souhlas, můžeme v některých případech využívat soubory cookie třetích stran, zejména moduly plug-in sociálních sítí, abyste s námi mohli okamžitě sdílet nápady a informace, a rovněž pro naše vlastní marketingové účely.

  Soubory cookie a podobné techniky (souhrnně označované jako soubory „cookie“) jsou malé textové soubory nebo pixely, které mohou být uloženy ve vašem počítači nebo mobilním zařízení. Soubory cookie mohou být nutné k umožnění procházení webu nebo jeho snadnějšímu používání. Soubory cookie třetích stran mohou být využívány ke shromažďování údajů za účelem analýzy chování osob při procházení.

  Můžeme používat soubory cookie, které patří do jedné z níže uvedených kategorií. Banner týkající se souborů cookie na našem webu vám usnadňuje úpravu nastavení nepovinných kategorií souborů cookie. Banner obsahuje také přehled všech používaných souborů cookie v těchto kategoriích.

  • Nezbytné soubory cookie – tyto povinné soubory cookie jsou potřeba, aby náš web správně fungoval.
  • Funkční soubory cookie – tyto soubory cookie zajišťují na našem webu doplňkové funkce.
  • Soubory cookie týkající se výkonu – tyto soubory cookie podporují analytické služby, které nám pomáhají zlepšovat funkčnost našeho webu a zajišťovat jeho pohodlné používání.
  • Zájmové soubory cookie – tyto soubory cookie lze používat ke shromažďování informací pro zobrazování přizpůsobeného obsahu a reklam na našich i jiných webech.

  Další informace o souborech Cookies naleznete zde.

 • ODKAZY NA DALŠÍ WEBY

  Náš web může obsahovat odkazy na jiné weby společnosti Wolters Kluwer nebo třetích stran. Tyto weby mohou mít prohlášení o ochraně osobních údajů odlišná od našeho. Neneseme odpovědnost za shromažďování, zpracování a předávání osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím jiných webů.

  Neneseme také odpovědnost za žádné informace ani obsah na těchto webech. Odkazy na jiné weby jsou poskytovány pouze jako doplněk. Vaše používání těchto webů a jejich procházení podléhá vlastním zásadám těchto webů. Přečtěte si prohlášení o ochraně osobních údajů na jiných webech, na které můžete mít přístup z našeho webu.

  Společnost Wolters Kluwer vám může v určitých případech poskytnout dodatečná nebo odlišná prohlášení o ochraně osobních údajů týkající se toho, jak jsou vaše osobní údaje shromažďovány a používány u konkrétní služby.

 • ADDITIONAL INFORMATION FOR CALIFORNIA RESIDENTS
  In addition to the information provided in this privacy policy, additional information for California residents can be found here. 
 • JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT

  Pokud máte nějakou otázku ohledně toho, jak vaše osobní údaje zpracováváme, nebo chcete využít některé své právo, můžete nás kontaktovat.

  Pokud máte pocit, že neodpovídáme, nebo s našimi postupy ochrany osobních údajů nesouhlasíte, můžete také podat stížnost k místnímu úřadu pro ochranu osobních údajů.

  V odpovědi na váš požadavek vás v případě potřeby můžeme požádat o ověření identity a poskytnutí informací, které nám pomohou lépe pochopit váš požadavek. Pokud vám váš požadavek nesplníme, ať už částečně nebo vůbec, vysvětlíme vám proč.

 • AKTUALIZACE TOHOTO PROHLÁŠENÍ

  Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů a používání souborů cookie nebo jiné konkrétní prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme kdykoli změnit. Když provedeme změnu tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů a používání souborů cookie, přidáme do něj datum. Tato verze platí k 1. červnu 2020.

  Verze: 1.0