ÚVOD

Společnost Wolters Kluwer N.V. spolu se svými přidruženými společnostmi (souhrnně „Wolters Kluwer“, „my“ nebo „naše“) vás chce informovat o způsobech, kterými zpracovává vaše osobní údaje. V tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů a používání souborů cookie na webu s nabídkou pracovních příležitostí vysvětlujeme, které osobní údaje shromažďujeme, používáme a předáváme. Současně s těmito zásadami se použijí ustanovení uvedená v obecném Prohlášení o ochraně osobních údajů a používání souborů cookie.

Osobními údaji se rozumí libovolné údaje týkající se osoby, na jejichž základě lze danou osobu přímo nebo nepřímo identifikovat. Sem mohou patřit údaje, jako je jméno, kontaktní údaje, (online) identifikační údaje, online identifikátory nebo jiné vlastnosti, kterými je daná osoba charakterizována.

Toto prohlášení se vztahuje na všechny osobní údaje, které společnost Wolters Kluwer N.V. nebo některá z jejích přidružených či dceřiných společností shromažďuje a zpracovává v souvislosti s webovými stránkami společnosti Wolters Kluwer s nabídkou pracovních příležitostí (souhrnně „web společnosti Wolters Kluwer s nabídkou pracovních příležitostí“) – careers.wolterskluwer.com, když se ucházíte o volné pracovní místo jako uchazeč o zaměstnání prostřednictvím tohoto webu nebo když máte zájem být zařazeni do našeho fondu talentů a akvizic pro jakékoli budoucí pracovní příležitosti, které mohou odpovídat vaší kvalifikaci. Toto prohlášení doplňuje obecné Prohlášení o ochraně osobních údajů a používání souborů cookie, které se vztahuje na návštěvu našich webových stránek, řešení a dalších služeb, včetně událostí. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů a používání souborů cookie společnosti Wolters Kluwer se nevztahuje na osoby, které přijaly nabídku zaměstnání a jsou zaměstnány jako stálí nebo dočasní zaměstnanci, pracovníci nebo dodavatelé – osobní údaje těchto osob se podle potřeby řídí našimi prohlášeními o ochraně osobních údajů zaměstnanců.

 • KDO JSME

  Wolters Kluwer je globální organizace, která se skládá z mnoha společností po celém světě. Veškeré osobní údaje poskytnuté společnosti Wolters Kluwer nebo jí shromážděné jsou spravovány společností Wolters Kluwer N.V., P.O. Box 1030, 2400 BA, Alphen aan den Rijn, Nizozemsko nebo jejími přidruženými či dceřinými společnostmi uvedenými v popisu konkrétní pracovní pozice, případně za určitých okolností společně s některou z jejích přidružených či dceřiných společností. Související zpracování osobních údajů probíhá na základě ujednání mezi společnými správci mezi společností Wolters Kluwer N.V. a jejími příslušnými přidruženými nebo dceřinými společnostmi. Na základě tohoto ujednání bude společnost Wolters Kluwer N.V. v souvislosti s osobními údaji vždy řešit jakékoli obavy nebo otázky subjektů údajů a/nebo jim bude umožňovat uplatňovat jejich práva na základě místních platných právních zákonů o ochraně osobních údajů.

  Pokud se na nás chcete obrátit s otázkou ohledně vašich osobních údajů, podívejte se do části „JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT“ níže.

 • JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME

  V souvislosti s webem společnosti Wolters Kluwer s nabídkou pracovních příležitostí a souvisejícími náborovými procesy můžeme shromažďovat následující osobní údaje.

  • Jméno a kontaktní údaje, jako je jméno a příjmení, e-mailová adresa, poštovní adresa a telefonní číslo.
  • Údaje poskytnuté během vytvoření a používání účtu uchazeče na webu společnosti Wolters Kluwer s nabídkou pracovních příležitostí, například při podání žádosti o některé z našich pracovních míst:
   • Profesní údaje, údaje o zaměstnání nebo vzdělání, například údaje obsažené v motivačním dopise nebo životopisu.
   • Osobní dovednosti, včetně vašich jazykových znalostí.
   • Oblasti zájmu nebo příslušné weby, které jste během procesu podání žádosti o pracovní místo uvedli.
   • Status v oblasti práva pracovat, pracovní povolení nebo jiná požadovaná záruka pro práci v dané zemi.
   • Informace o prověření před nástupem do zaměstnání, např. výsledky prověrek, ověření kvalifikace a referencí, oficiální doklady totožnosti a některé osobní údaje z vašeho účtu na sociálních sítích, které jste s námi sdíleli. 
   • Přihlašovací údaje k účtu, kam patří hesla a další bezpečnostní data pro ověření a zajištění přístupu.
   • Další zvláštní kategorie osobních údajů, jako jsou údaje o pohlaví, rase, etnickém původu, zdravotním stavu a zdravotním postižení a údaje o obchodních organizacích, pokud to místní právní předpisy vyžadují nebo povolují. 
   • Informace související s vaším zařazením do našeho fondu talentů a akvizic, pokud máte zájem být kontaktováni v případě, že by se objevila vhodná pracovní příležitost:
    • informace o profesních zkušenostech,
    • oblasti zájmu z hlediska budoucích pracovních příležitostí, 
   • Informace týkající se potřebné pomoci u osob se zdravotním postižením, například abyste mohli vyplnit svou žádost nebo pokud potřebujete přizpůsobení pro pohovor,
   • udaje o používání, kam patří údaje o tom, jakým způsobem procházíte web společnosti Wolters Kluwer s nabídkou pracovních příležitostí, včetně jakékoli komunikace prostřednictvím webového chatu,
   • údaje o počítači, zařízení a připojení, jako je IP adresa, typ a verze prohlížeče a poloha.
 • JAK OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME

  My a externí poskytovatelé služeb můžeme osobní údaje získávat z následujících zdrojů:

  • Přímé interakce, například když používáte web společnosti Wolters Kluwer s nabídkou pracovních příležitostí nebo s námi komunikujete ohledně potenciálního zaměstnání, včetně prostřednictvím našich funkcí webového chatu.
  • Váš účet uchazeče na webu společnosti Wolters Kluwer s nabídkou pracovních příležitostí, například při vytváření nebo používání účtu, při podávání žádosti o některé z našich pracovních míst nebo při zařazení do fondu talentů a akvizic pro případné budoucí pracovní příležitosti.
  • „Žádost o přizpůsobení pro osoby se zdravotním postižením“, například když požádáte o pomoc s přizpůsobením, abyste mohli vyplnit svou žádost nebo když potřebujete přizpůsobení pro pohovor.
  • Údaje od třetích stran, kam patří údaje na webech třetích stran, jiné údaje, které jste zveřejnili, nebo údaje poskytnuté externími zdroji, kam patří mimo jiné státní orgány, poskytovatelé služeb prověření, prodejci údajů a poskytovatelé sociálních sítí. Upozorňujeme, že pokud se rozhodnete při registraci připojit své veřejné profily na sociálních sítích k personalizovanému doporučování pracovních nabídek na webu společnosti Wolters Kluwer s nabídkou pracovních příležitostí, budete s námi sdílet určité osobní údaje ze svého účtu na sociálních sítích, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, dovednosti a další informace, které se rozhodnete při připojení svého účtu na sociálních sítích zpřístupnit.
  • Automatické metody sledování, kam patří automaticky shromažďované údaje týkající se vaší interakce s webem společnosti Wolters Kluwer s nabídkou pracovních příležitostí pomocí různých technologií, jako jsou soubory cookie, webové protokoly a majáky a internetové štítky.
 • JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVÁME

  Osobní údaje shromážděné v souvislosti s webem společnosti Wolters Kluwer s nabídkou pracovních příležitostí se používají pro účely náboru nebo jiné účely, pro které byly shromážděny, a mohou být dále používány pouze k zákonným a dalším oprávněným účelům. Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat za následujícími účely:

  • nábor a posouzení vhodnosti potenciálního uchazeče o zaměstnání ve společnosti Wolters Kluwer,
  • přiřazení profilů pro naše (budoucí) volná pracovní místa, například poté, co jste se ucházeli o volné pracovní místo, nebo pokud jste zařazeni do fondu talentů a akvizic, abychom vás mohli kontaktovat v souvislosti s volnými pracovními místy v budoucnu,
  • provádění prověření a pohovorů,
  • nabídka pracovní smlouvy,
  • dodržování zákonů, předpisů a našich smluvních závazků,
  • zlepšování našeho procesu náboru a webu společnosti Wolters Kluwer s nabídkou pracovních příležitostí, například abychom vás pozvali k účasti na průzkumech, abychom analyzovali návštěvnost našich webů za účelem jejich zlepšování nebo abychom generovali personalizované návrhy na podobná volná pracovní místa. 

  Jedním z hlavních principů zpracování osobních údajů je jeho zákonnost. Proto se při zpracování osobních údajů opíráme o následující právní důvody:

  • zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro přijetí opatření před jejím uzavřením, například pro předložení nabídky zaměstnání,
  • zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů – například ke zvýšení kvality náborového procesu,
  • zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, které podléháme nebo která je jinak vyžadována podle platných zákonů na ochranu osobních údajů – například za účelem ověření totožnosti uchazeče o zaměstnání,
  • váš souhlas – například pokud chcete přidat do fondu talentů a akvizic, abychom vás mohli v budoucnu kontaktovat v souvislosti s volnými pracovními místy.
 • PŘEDÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Abychom mohli provozovat náš web s nabídkou pracovních příležitostí a podporovali naše podnikání, můžeme některé údaje předat interně nebo vybraným třetím stranám. Mohou také existovat některé zákonné nebo právní povinnosti, které podle našeho názoru v dobré víře zakládají naši povinnost předat vaše osobní údaje externím subjektům. Mezi strany, kterým můžeme údaje předat, patří:

  • jiné přidružené nebo dceřiné společnosti Wolters Kluwer, například za účelem poskytování základní technologie pro podporu webu společnosti Wolters Kluwer s nabídkou pracovních příležitostí a souvisejících náborových procesů,
  • naši poskytovatelé služeb, například pro správu či hostování služeb nebo podpůrné technologie pro web společnosti Wolters Kluwer s nabídkou pracovních příležitostí a související náborové procesy. Mezi naše poskytovatele služeb může patřit například poskytovatel, kterého využíváme k uložení vašich údajů, když se ucházíte o naše volná pracovní místa, nebo poskytovatel, kterého využíváme k uložení vašich údajů, když chcete být přidáni do našeho fondu talentů a akvizic, abychom vám mohli nabídnout volná pracovní místa v budoucnu.

  Kdykoli předáváme osobní údaje interně nebo třetím stranám v jiných zemích, máme zavedena vhodná opatření v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů včetně platných ustanovení modelových doložek EU. V souladu s požadavky platné legislativy musí třetí strany zavést vhodná opatření na ochranu osobních údajů a přistupovat mohou pouze k osobním údajům, které jsou potřebné k vykonání jejich konkrétních úkolů.

 • JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME

  Vaše osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu potřebném k plnění našich povinností a po dobu nutnou k dosažení účelů, pro které byly údaje shromažďovány, a to v souladu s našimi zásadami uchovávání údajů a platnými zákony na ochranu osobních údajů. Až vaše osobní údaje nebudeme potřebovat, provedeme přiměřené kroky k jejich odstranění z našich systémů a záznamů nebo provedeme kroky k jejich anonymizaci, aby již nebylo možné vás podle nich identifikovat.

 • JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE CHRÁNÍME

  Ve všech našich společnostech máme zaveden interní rámec zásad a minimální standardy, abychom uchovávali vaše údaje v bezpečí. Kromě toho omezujeme našim zaměstnancům, obchodním partnerům, poskytovatelům služeb a externím poskytovatelům služeb přístup k vašim osobním údajům jen na situace, kdy je potřebují znát. Konkrétněji a v souladu se zákonem máme zavedena technická a organizační opatření (zásady a postupy, zabezpečení IT a další) s cílem zajistit důvěrnost a integritu vašich osobních údajů a způsobu jejich zpracování.

 • JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA

  Jako globální organizace působíme v různých jurisdikcích, které nám ukládají různé povinnosti a které v souvislosti se zpracováváním osobních údajů poskytují jednotlivcům různé úrovně ochrany. Budeme dodržovat vaše práva podle platných zákonů. V rozsahu stanoveném místními zákony na ochranu údajů, včetně evropských zákonů na ochranu údajů, jsou vaše práva mimo jiné následující:

  • Právo na přístup (kontrola vašich osobních údajů): právo získat přehled o tom, které vaše osobní údaje zpracováváme.
  • Právo na nápravu (oprava vašich osobních údajů): pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo nás požádat, abychom vaše osobní údaje opravili nebo doplnili.
  • Právo na výmaz („právo být zapomenut“): právo požádat, abychom vaše osobní údaje odstranili, a to v rozsahu povoleném platnými zákony. V některých případech možná nebudeme moci váš požadavek splnit, například když je zpracování nutné pro dodržení zákonné povinnosti nebo když je nutné k plnění smluvních závazků.
  • Právo na přenositelnost údajů (převedení vašich osobních údajů): právo požádat, abychom převedli vaše osobní údaje přímo vám. Toto právo se týká některých osobních údajů, pokud jsou zpracovávány automatizovanými prostředky a s vaším souhlasem nebo na základě smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli. Na vaši žádost, pokud je to technicky proveditelné, převedeme vaše osobní údaje jiné straně podle vaší volby.
  • Právo omezit zpracování: právo požádat, abychom na určitou nebo neurčitou dobu omezili nebo zastavili zpracovávání vašich osobních údajů, které máme. V některých případech možná nebudeme moci váš požadavek splnit, například pokud jsou údaje potřebné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu, pokud je zpracování nutné pro dodržení zákonné povinnosti nebo pokud můžeme prokázat přesvědčivé oprávněné důvody, proč to neudělat.
  • Právo vznést námitku: právo na nesouhlas se zpracováním vašich osobních údajů. Důvody pro vznesení námitky se musí týkat vaší konkrétní situace a souviset se zpracováním na základě podmínky oprávněného zájmu. Osobní údaje pak nebudeme dále zpracovávat, pokud nebudeme moci prokázat přesvědčivé oprávněné důvody. V některých případech máte právo na vznesení námitky bez podmínek, například v kontextu činností přímého marketingu.
  • Odvolání souhlasu: právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud jste například souhlasili s tím, že vás budeme informovat o našich volných pracovních místech, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nebude mít dopad na zákonnost zpracování vašich osobních údajů před tímto odvoláním.

  Pokud chcete využít svá (případná) práva nebo máte otázky týkající se nakládání s vašimi osobními údaji, podívejte se do části „JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT“ níže.

  Pokud se domníváte, že nereagujeme, jak bychom měli, nebo s našimi postupy ochrany osobních údajů nesouhlasíte, můžete mít také v závislosti na příslušných právních předpisech právo podat stížnost místnímu úřadu pro ochranu osobních údajů.

 • POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

  Soubory cookie používáme k optimalizaci našeho webu a analýze provozu na webu. Pokud jsme předem získali váš informovaný souhlas, můžeme v některých případech využívat soubory cookie třetích stran, zejména moduly plug-in sociálních sítí, abyste s námi mohli okamžitě sdílet nápady a informace týkající se nás a rovněž pro naše vlastní náborové účely.

  Soubory cookie a podobné techniky (souhrnně označované jako „soubory cookie“) jsou malé textové soubory nebo pixely, které mohou být uloženy ve vašem počítači nebo mobilním zařízení. Soubory cookie mohou být nutné k umožnění procházení webu nebo jeho snadnějšímu používání. Soubory cookie třetích stran mohou být využívány ke shromažďování údajů za účelem analýzy chování osob při procházení webu.

  Můžeme používat soubory cookie, které patří do jedné z níže uvedených kategorií. Banner týkající se souborů cookie na našem webu vám usnadňuje úpravu nastavení nepovinných kategorií souborů cookie. Banner obsahuje také přehled všech používaných souborů cookie v těchto kategoriích.

  • Nezbytné soubory cookie – tyto povinné soubory cookie jsou nezbytné pro správné fungování našeho webu.
  • Funkční soubory cookie – tyto soubory cookie přidávají našemu webu další funkce. 
  • Soubory cookie týkající se výkonutyto soubory cookie podporují analytické služby, které nám pomáhají zlepšovat funkčnost našeho webu a zajišťovat jeho pohodlné používání.
  • Reklamní soubory cookie – tyto soubory cookie lze používat ke shromažďování informací pro zobrazování přizpůsobeného obsahu a reklam na našich i jiných webech.

  Další informace o souborech cookie používaných na webu společnosti Wolters Kluwer s nabídkou pracovních příležitostí naleznete zde. Své nastavení souhlasu se soubory cookie můžete kdykoli změnit kliknutím na tlačítko níže.

 • ODKAZY NA DALŠÍ WEBY

  Náš web může obsahovat odkazy na jiné weby společnosti Wolters Kluwer nebo třetích stran. Tyto weby mohou mít prohlášení o ochraně osobních údajů a používání souborů cookie odlišná od našeho. Neneseme odpovědnost za shromažďování, zpracování a předávání osobních údajů prostřednictvím takových webů. 

  Neneseme také odpovědnost za žádné informace ani obsah na těchto webech. Odkazy na jiné weby jsou poskytovány pouze jako doplněk. Vaše používání těchto webů a jejich procházení podléhá vlastním zásadám těchto webů. Přečtěte si prohlášení o ochraně osobních údajů na jiných webech, na které můžete mít z webu společnosti Wolters Kluwer s nabídkou pracovních příležitostí přístup. 

  Společnost Wolters Kluwer vám může v určitých případech poskytnout dodatečná nebo odlišná prohlášení o ochraně osobních údajů týkající se způsobu, jak jsou vaše osobní údaje shromažďovány a používány u konkrétní služby. 

 • DODATEČNÉ INFORMACE PRO UŽIVATELE SE SÍDLEM V KALIFORNII
  Dodatečné informace k těmto zásadám ochrany osobních údajů pro uživatele se sídlem v Kalifornii naleznete zde.
 • DODATEČNÉ INFORMACE PRO UŽIVATELE SE SÍDLEM V QUEBECU A KANADĚ
  Dodatečné informace k těmto zásadám ochrany osobních údajů pro uživatele se sídlem v Québecu a Kanadě naleznete zde.  
 • JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT

  Pokud máte dotazy ohledně toho, jak vaše osobní údaje zpracováváme, nebo chcete využít některé své právo, můžete nás kontaktovat zasláním e-mailu na adresu: [email protected]. Pokud se domníváte, že nereagujeme, jak bychom měli, nebo s našimi postupy ochrany osobních údajů nesouhlasíte, máte také v závislosti na příslušných právních předpisech právo podat stížnost místnímu úřadu pro ochranu osobních údajů. V odpovědi na váš požadavek vás v případě potřeby můžeme požádat o ověření identity a poskytnutí informací, které nám pomohou požadavek lépe pochopit. Pokud vám váš požadavek nesplníme, ať už částečně nebo vůbec, vysvětlíme vám proč.

 • AKTUALIZACE TOHOTO PROHLÁŠENÍ

  Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů a používání souborů cookie nebo jiné konkrétní prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme kdykoli změnit. Když provedeme změnu tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů a používání souborů cookie, přidáme do něj datum. Tato verze platí od listopadu 2023.

  Verze 1.2, 2023