Inleiding

Wolters Kluwer (‘we', ‘wij’ of ‘ons’) wil u graag op de hoogte brengen van de manieren waarop we uw persoonlijke gegevens verwerken. In dit Privacy- & cookiebeleid leggen we uit welke persoonlijke gegevens we verzamelen, gebruiken en openbaar maken.

Met persoonlijke gegevens bedoelen we alle informatie die betrekking heeft op een individu die direct of indirect op basis van deze informatie kan worden geïdentificeerd. Ze bestaat mogelijk uit informatie zoals de naam, contactgegevens, (online) identificatiegegevens, online aanduidingen of andere specifieke kenmerken van dit individu.

In dit Privacy- & cookiebeleid leggen we uit welke persoonlijke gegevens we verzamelen, gebruiken en openbaar maken. Deze kennisgeving is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt door Wolters Kluwer N.V. of een van haar gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen in verband met Wolters Kluwer-carrièrewebsites (gezamenlijk de "Wolters Kluwer-carrièrewebsite"). Dit Privacy & Cookiebeleid is niet van toepassing op personen als deze in dienst zijn als vaste of tijdelijke medewerkers, werknemers of contractanten - persoonlijke gegevens van dergelijke personen worden in plaats daarvan geregeld door onze privacyverklaringen voor werknemers, zoals van toepassing.

 • WIE ZIJN WE?

  Wolters Kluwer is een internationale organisatie die uit vele bedrijven over de hele wereld bestaat. Alle persoonlijke informatie die aan Wolters Kluwer wordt bezorgd of die door Wolters Kluwer wordt verzameld, wordt beheerd door Wolters Kluwer nv, postbus 1030, 2400 BA, Alphen aan den Rijn, Nederland of door een van zijn aangesloten bedrijven of dochterondernemingen.

  Wij zetten ons in om de persoonlijke informatie van onze klanten, gebruikers, medewerkers en andere belanghebbenden te beschermen en tegelijkertijd onze klanten, medewerkers, investeerders en de maatschappij te helpen een diepere impact te creëren en de juiste beslissingen te nemen.

  Indien u vragen over uw persoonlijke gegevens hebt en contact met ons wil opnemen, raadpleegt u hieronder het deel ‘CONTACT'.

 • WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELEN WE?

  In verband met de Wolters Kluwer Carrièrewebsite en de bijbehorende wervingsprocessen kunnen wij de volgende persoonsgegevens verzamelen.

  • Naam en contactgegevens zoals voor- en achternaam, e-mailadres, adres en telefoonnummer
  • Accountgegevens zoals wachtwoorden en andere veiligheidsgegevens voor authenticatie en toegang
  • Beroeps-, arbeids- of opleidingsinformatie, zoals informatie in uw curriculum vitae
  • Algemene informatie, zoals interessegebieden
  • Gebruiksinformatie, zoals gedragsinformatie over hoe u binnen onze Wolters Kluwer-carrièrewebsite navigeert
  • Informatie over uw computer, apparaat en verbinding zoals IP-adres, type browser, versie en locatie
 • HOE VERZAMELEN WE PERSOONLIJKE GEGEVENS?

  Wij en onze externe dienstverleners kunnen op de volgende manieren persoonlijke gegevens verzamelen:

  • Directe interacties, zoals wanneer u zich registreert of interactie heeft met onze Wolters Kluwer-carrièrewebsite
  • Gegevens van derden, zoals informatie op websites van derden of andere informatie die u mogelijk openbaar heeft gemaakt of informatie die door derden is verstrekt, met inbegrip van maar niet beperkt tot overheidsinstellingen, antecedentenonderzoekers, wederverkopers van gegevens en sociale-media-aanbieders. Houd er rekening mee dat als u ervoor kiest om uw openbare sociale-mediaprofielen te koppelen bij het aanmelden voor gepersonaliseerde functieaanbevelingen op de Wolters Kluwer Carrièrewebsite, u bepaalde persoonlijke informatie van uw sociale-media-account met ons deelt, zoals uw naam, e-mailadres, vaardigheden en alle andere informatie die u toegankelijk maakt om te gebruiken wanneer u uw sociale-media-account koppelt.
  • Geautomatiseerde trackingtechnologieën zoals informatie die automatisch wordt verzameld over uw interactie met onze onze Wolters Kluwer-carrièrewebsite door gebruik van verschillende technologieën zoals cookies, weblogs en webbakens, en internettags
 • HOE GEBRUIKEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

  Verzamelde persoonlijke gegevens in verband met onze Wolters Kluwer Carrièrewebsite worden gebruikt voor werving of andere doeleinden waarvoor u deze hebt verstrekt en kunnen verder alleen worden gebruikt voor wettelijke of andere legitieme doeleinden. Doelen waarvoor we uw persoonlijke gegevens kunnen verwerken tijdens het wervingsproces:

  • Werving en beoordeling van de geschiktheid van een potentiële sollicitant voor een baan bij Wolters Kluwer;
  • Passende profielen voor onze vacatures;
  • Het uitvoeren van screening en interviews;
  • Het aanbieden van een arbeidscontract;
  • Het naleven van wetten, voorschriften en onze contractuele verplichtingen.

  Een van de belangrijkste principes wanneer we spreken over de verwerking van uw persoonlijke informatie, is de wettelijkheid van de verwerking. Wij passen de volgende wettelijke principes toe:

  • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract of voor het nemen van maatregelen voorafgaand aan het sluiten van een contract - bijvoorbeeld het voorbereiden van een arbeidscontract;
  • verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen - bijvoorbeeld om de kwaliteit van ons wervingsproces te verbeteren;
  • de verwerking is noodzakelijk voor de naleving van een wettelijke verplichting die op ons van toepassing is of die anderszins wettelijk is toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming of voor onze legitieme belangen - bijvoorbeeld om de identiteit van een sollicitant te verifiëren;
  • met uw uitdrukkelijke akkoord.
 • HET DELEN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

  Om de Wolters Kluwer Carrièrewebsite te kunnen bedienen en onze bedrijfsvoering te bevorderen, kunnen wij bepaalde informatie intern of met geselecteerde derden delen. Er kan ook sprake zijn van een bepaalde statutaire of wettelijke verplichting die te goeder trouw van ons vereist dat we uw persoonlijke gegevens extern openbaar maken. Derden met wie we mogelijk gegevens delen:

  • andere gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen van Wolters Kluwer, bijv. voor het leveren van ondersteunende technologie ter ondersteuning van de Wolters Kluwer Carrièrewebsite en gerelateerde wervingsprocessen;
  • onze dienstverleners, bijv. voor het beheer of de hosting van diensten en/of de ondersteuning van technologie voor de Wolters Kluwer Carrièrewebsite en gerelateerde wervingsprocessen.

  Telkens wanneer we persoonlijke gegevens intern of met derden in andere landen delen, nemen we geschikte voorzorgsmaatregelen overeenkomstig de toepasselijke wet inzake gegevensbescherming, waaronder de Europese modelbepalingen indien van toepassing. Derde partijen zijn onder de toepasselijke wet- en regelgeving verplicht om geschikte voorzorgsmaatregelen te nemen voor de bescherming van persoonlijke gegevens. Ze hebben alleen toegang tot persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun specifieke taken.

 • HOE LANG HOUDEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS BIJ?

  Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in de mate dat dit noodzakelijk is voor het nakomen van onze verplichtingen, en voor de termijn die nodig is om de doeleinden te behalen waarvoor de informatie wordt verzameld, en dit overeenkomstig onze beleidsregels voor gegevensbewaring en de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming. Wanneer we uw persoonlijke gegevens niet meer nodig hebben, zullen we alle redelijke stappen nemen om deze gegevens uit onze systemen en records te verwijderen of om ze anoniem te maken zodat u op basis van deze gegevens niet langer kan worden geïdentificeerd.
 • HOE BESCHERMEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?
  We hebben een intern kader van beleidsregels en minimumstandaards voor al onze ondernemingen opgesteld voor de bescherming van uw gegevens. Daarnaast beperken we de toegang tot persoonlijke gegevens voor onze medewerkers, zakenpartners, dienstverleners en externe dienstverleners tot een 'need-to-know' basis. Meer specifiek en overeenkomstig de wetgeving, nemen we passende technische en organisatorische maatregelen (beleidsregels en procedures, IT-beveiliging en dergelijke) om de vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens alsook de manier waarop deze worden verwerkt, te waarborgen.
 • UW RECHTEN

  We respecteren uw rechten onder de toepasselijke wetgeving. Voor zover toegestaan door uw lokale wetten inzake gegevensbescherming, waaronder de Europese gegevensbeschermingswetten, hebt u de volgende rechten:

  • Recht op toegang (‘inzage in uw persoonlijke gegevens’): u hebt het recht op inzage in uw persoonlijke gegevens die wij verwerken.
  • Recht op rechtzetting (‘verbetering van uw persoonlijke gegevens’): indien uw persoonlijke gegevens niet juist of niet volledig zijn, hebt u het recht om ons te vragen om deze te corrigeren of te vervolledigen.
  • Recht op verwijdering (‘recht om te worden vergeten’): u hebt het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen voor zover toegestaan door de toepasselijke wet- en regelgeving. In bepaalde omstandigheden kunnen we echter niet op uw verzoek ingaan, bijvoorbeeld indien de verwerking noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen, of indien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.
  • Recht op gegevensoverdracht (‘overdracht van uw persoonlijke gegevens’): u hebt het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens rechtstreeks aan u over te dragen. Dit geldt voor bepaalde persoonlijke gegevens die wij automatisch, met uw akkoord of op basis van uw overeenkomst met ons verzamelen. Op uw verzoek, en indien technisch mogelijk, zullen we uw persoonlijke gegevens overdragen aan een andere door u gekozen partij.
  • Recht op een beperkte verwerking: u hebt het recht om ons te vragen de verwerking van uw persoonlijke gegevens – die we voor een bepaalde of onbepaalde termijn bewaren – te beperken of stoppen. In bepaalde omstandigheden kunnen we echter niet op uw verzoek ingaan, bijvoorbeeld indien de verwerking noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen, of indien we andere dwingende wettelijke gronden hiervoor kunnen aantonen.
  • Recht op bezwaar: u hebt het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. De redenen voor het bezwaar moeten betrekking hebben op uw specifieke situatie en een verwerking voor rechtmatige belangen. In dat geval zullen we uw persoonlijke gegevens niet langer verwerken, tenzij we andere dwingende redenen hiervoor kunnen aantonen. In bepaalde omstandigheden hebt u het onvoorwaardelijke recht op bezwaar, bv. in geval van directmarketingactiviteiten.
  • Intrekking van de toestemming: het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens te allen tijde in te trekken, bijvoorbeeld, nadat u toestemming heeft gegeven om u op de hoogte te houden van onze diensten, heeft u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken.

  Voor de uitoefening van uw rechten en/of voor eventuele andere vragen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens raadpleegt u hieronder het deel ‘CONTACT'.

  Indien u vindt dat we niet naar behoren antwoord geven op uw vraag of indien u niet akkoord gaat met onze maatregelen inzake gegevensprivacy, hebt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij uw nationale gegevensbeschermingsautoriteit.
 • GEBRUIK VAN COOKIES

  We maken gebruik van cookies om onze websites te optimaliseren en websiteverkeer te analyseren. Mits uw uitdrukkelijke, voorafgaandelijke toestemming kunnen we bij gelegenheid cookies van derden gebruiken, vooral plug-ins voor sociale media, zodat u rechtstreeks ideeën en informatie met betrekking tot ons kunt delen voor eigen marketingdoeleinden.

  Cookies of gelijkaardige technieken (gezamenlijk ‘cookies’ genoemd) zijn kleine tekstbestanden of pixels, die wij op uw computer of draagbare apparaat plaatsen. Cookies zijn mogelijk noodzakelijk om het browsen op een website te vergemakkelijken en gebruiksvriendelijker te maken. Cookies van derden kunnen informatie verzamelen om persoonlijk surfgedrag te analyseren.

  Wij gebruiken cookies die tot de onderstaande vier categorieën behoren. Via de cookiebanner op onze website beheert u gemakkelijker uw voorkeuren van niet-verplichte cookiecategorieën. Deze banner geeft u ook een overzicht van alle cookies die binnen deze categorieën worden gebruikt.

  • Noodzakelijke cookies - deze verplichte cookies zijn onmisbaar voor de goede werking van onze websites.
  • Functionele cookies - deze cookies voegen bijkomende functionaliteit aan onze websites toe.
  • Prestatie cookies - deze cookies ondersteunen onze analysediensten en helpen ons om de functionaliteit van onze websites alsook de gebruikerservaring te verbeteren.
  • Interesse cookies - deze cookies worden gebruikt om inzichten te verzamelen voor de weergave van gepersonaliseerde inhoud en advertenties op onze en andere websites.
 • LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

  Onze websites kunnen links naar andere websites van Wolters Kluwer of derden bevatten, die mogelijk een andere privacyverklaring dan de onze hebben. We zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling, verwerking of openbaarmaking van persoonlijke gegevens die via andere websites worden verzameld.

  Ook zijn we niet verantwoordelijk voor de informatie of inhoud van dergelijke websites. Links naar andere websites worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Uw gebruik en bezoek van deze websites is onderworpen aan de eigen beleidsregels van deze websites. Neem de privacyverklaringen door van andere websites die u via een link op onze website bezoekt.

  Wolters Kluwer kan u bijkomende of verschillende privacyverklaringen bezorgen over de verzameling en het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor een specifieke service.

 • ADDITIONAL INFORMATION FOR CALIFORNIA RESIDENTS
  In addition to the information provided in this privacy policy, additional information for California residents can be found here. 
 • CONTACT

  Als u vragen heeft over hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken of als u een van uw rechten wilt uitoefenen, kunt ons contacteren.

  Indien u vindt dat we niet naar behoren antwoord geven op uw vraag of indien u niet akkoord gaat met onze maatregelen inzake gegevensprivacy, hebt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij uw nationale gegevensbeschermingsautoriteit.

  Om uw verzoek te kunnen beantwoorden, vragen we, indien noodzakelijk, om uw identiteit te mogen controleren en om ons informatie te bezorgen waarmee we uw verzoek beter kunnen begrijpen. Indien we niet op uw verzoek, deels of volledig, kunnen ingaan, zullen we de reden hiervoor aan u uitleggen.

 • UPDATES VAN DIT BELEID

  We werken dit Privacy- & cookiebeleid of een andere specifieke privacyverklaring op regelmatige basis bij. Bij eventuele wijzigingen aan dit Privacy- & cookiebeleid voegen we een nieuwe datum aan deze Privacyverklaring toe. Deze versie is van kracht sinds maandag 1 juni 2020.

  Versie: 1.0